Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: I konkurs dotacyjny na projekty tematyczne

Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
Deadline: 2020-03-31

Granty na projekty organizacji społecznych wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochronę praw człowieka, przeciwdziałających wykluczeniu i dyskryminacji oraz adresujących swoje działania do młodzieży.

Program Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund –National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Ważnym aspektem programu jest wsparcie organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego.

Grupa docelowa
Program Aktywni Obywatele zwraca szczególną uwagę na działania na rzecz grup narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Ważną grupą docelową jest też młodzież.

Kto może ubiegać się o dotacje
O dofinansowanie mogą starać się fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich itp.

Fundusz przyznaje wsparcie w trzech różnych obszarach:

 • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.

Priorytetowo będą traktowane działania angażujące grupy (oraz władzę) o różnych perspektywach, służące wypracowaniu i wdrożeniu wspólnych rozwiązań, pomimo różnic. Projekty powinny zwiększać wpływ obywateli na kształtowanie polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. W ramach Obszaru 1. wyróżniono 5 kategorii działań:

 • działania edukacyjne: dotyczące kompetencji obywatelskich oraz różnych form aktywności obywatelskiej i praktyk demokratycznych;
 • działania aktywizujące: motywujące do angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie, młodzieżowe, międzypokoleniowe, na rzecz społeczności, ochrony środowiska i in.;
 • akcje i kampanie: mobilizujące do aktywności obywatelskiej i angażowania się w sprawy publiczne;
 • partycypacja obywatelska: inicjowanie, prowadzenie i podnoszenie jakości procesów partycypacyjnych oraz działania na rzecz zwiększania otwartości instytucji publicznych;
 • działania strażnicze: monitorowanie działań i decyzji instytucji publicznych, działania fact-checkingowe służące podniesieniu jakości debaty publicznej.
   
 • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.

Priorytetowo będą traktowane działania zmierzające do kształtowania się świadomości społecznej oraz zmian w prawie i praktyce jego stosowania. Projekty powinny skupiać się na: przeciwdziałaniu ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, walce z wszelkimi formami dyskryminacji społecznej i ochronie praw człowieka, w szczególności praw kobiet. W ramach Obszaru 2. wyróżniono 5 kategorii działań:

 • działania edukacyjne: prawa człowieka i równe traktowanie, przeciwdziałanie mowie i aktom nienawiści;
 • akcje i kampanie społeczne (także z elementami działań artystycznych): mobilizowanie do reagowania na przejawy dyskryminacji, nietolerancji i przemocy, upowszechnianie wiedzy i walka z uprzedzeniami;
 • działania strażnicze: monitorowanie, dokumentowanie i nagłaśnianie przypadków łamania praw człowieka, dyskryminacji i nietolerancji w sferze publicznej i w życiu codziennym;
 • działania rzecznicze: poprawa prawa i praktyki jego stosowania, partnerstwa na rzecz dyskryminowanych grup społecznych obejmujące również instytucje publiczne, wpływanie na polityki publiczne;
 • działania interwencyjne: wsparcie psychologiczne i prawne dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy, działania na rzecz ścigania i karania sprawców.
   
 • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Priorytetowo będą traktowane działania służące przygotowaniu osób z grup narażonych na wykluczenie (m.in. osób chorych, starszych, niepełnosprawnych) do działalności społecznej w roli „self-adwokatów” i realizatorów działań rzeczniczych.  Projekty powinny ukierunkować działania na upodmiotowienie i usamodzielnienie tych grup, tworzenie sieci wsparcia społecznego oraz zwiększanie zakresu i form tego wsparcia. W ramach Obszaru 2. wyróżniono 5 kategorii działań:

 • praca środowiskowa: działania włączające, integracyjne, tworzenie sieci wsparcia;
 • usamodzielnienie i upodmiotowienie: organizowanie i promocja różnych form samopomocy i samoorganizacji grup narażonych na wykluczenie;
 • upowszechnienie wolontariatu: przygotowanie wolontariuszy do specyfiki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i upowszechnienie wolontariatu wśród tej grupy;
 • poradnictwo i wsparcie: działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem – pomoc asystencka, psychologiczna, prawna i in.;
 • poprawa jakości usług: podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób pracujących z grupami zagrożonymi wykluczeniem oraz wypracowanie nowych metod i standardów usług w instytucjach i organizacjach.

Dotacji nie mogą uzyskać projekty, których jedynym elementem są szkolenia, debaty czy konferencje.

Partnerstwa
Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwach – z organizacjami, podmiotami publicznymi i prywatnymi, komercyjnymi i niekomercyjnymi z:
– Polski;
– pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry);
– Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia);
– krajów spoza EOG, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina).
Warunkiem nawiązania partnerstwa jest m.in. zgodność celów projektu i aktywne uczestnictwo partnerów w jego przygotowaniu i realizacji.

Czas realizacji projektów: od 8 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie
W ramach programu można starać się o dwa rodzaje dotacji:
1. Małe dotacje: minimalna kwota dofinansowania – 5 000 euro, maksymalna – 25 000 euro;
2. Duże dotacje: minimalna kwota dofinansowania – 25 001 euro, maksymalna – 62 500 euro.

W obu rodzajach dotacji można się również starać o dwa rodzaje dodatkowych środków, w obu kategoriach są to kwoty do 5 000 euro w przypadku Małych Dotacji i do 12 500 euro w przypadku Dużych Dotacji:
– projekty realizowane w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami z Państw-Darczyńców;
– koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego (wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją).

W obu rodzajach dotacji można starać się maksymalnie o dofinansowanie w wysokości 90% zaplanowanego budżetu. Co najmniej połowa wkładu własnego, czyli przynajmniej 5% planowanego budżetu musi być wkładem finansowym.

Jak aplikować
Wnioski można składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Budżet programu: 10 455 000 euro
– Obszar 1: 4 500 000 euro;
– Obszar 2: 2 985 000 euro;
– Obszar 3: 2 970 000 euro.

Termin nadsyłania wniosków wstępnych: 31 marca 2020 r., do godz. 12
(termin nadsyłania wniosków pełnych: od 1 czerwca, od godz. 12, do 31 lipca, do godz. 12).

Więcej informacji

Fundator

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowegowww: https://www.eog.gov.pl

Koordynator

Fundacja im. Stefana Batoregoemail: batory@batory.org.plwww: http://www.batory.org.plul. Sapieżyńska 10a00-215 Warszawatel.: +48 22 536 02 00fax: +48 22 536 02 20