Bank Dziecięcych Uśmiechów - Program grantowy

Fundator: Fundacja Banku Zachodniego WBK
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dofinansowywane działania
Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci. Program nie dofinansowuje kolonii zimowych i letnich. Bezpośrednimi beneficjentami programu mogą być osoby do 18 roku życia.

W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci. Wszystkie projekty skierowane na pracę z dziećmi w tym kierunku będą dodatkowo punktowane.

Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Maksymalna kwota grantu wynosi 5 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dotacje
Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które świadczą pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

- organizacje pozarządowe
- świetlice środowiskowe,
- urzędy gminne,
- szkoły.

Termin składania wniosków: 23 lutego 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji

Fundator

Fundacja Banku Zachodniego WBKemail: fundacja@bzwbk.plwww: http://fundacja.bzwbk.pl/ul. Kasprzaka 2201-211 Warszawa