Daphne - zwalczanie przemocy wobec dzieci (kar cielesnych)

Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na międzynarodowe projekty przyczyniające się do zaprzestania kar cielesnych dla dzieci.Celem programu Daphne jest zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci oraz ochrona dzieci, które padają jej ofiarą.Priorytetem tej edycji programu jest tylko i wyłącznie kwestia kar cielesnych – nie obejmuje ona innych form przemocy wobec dzieci.Dofinansowywane działania:
– kompleksowe planowanie i inicjowanie szkoleń oraz podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej: kwestii prawnych związanych z karami cielesnymi, praw dzieci do ochrony, niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem kar cielesnych, a także zagadnień związanych z prawidłowym egzekwowaniem dyscypliny;
– szkolenia i współpraca z odpowiednimi podmiotami, specjalistami oraz decydentami, mające na celu opracowanie wspólnej strategii zwalczania kar cielesnych. Podjęte działania mogą obejmować na przykład, rozwój i/ lub wdrożenie kompleksowego wykazu środków zapobiegawczych;
– rozwój i upowszechnianie szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu, w jaki prawo zakazujące kar cielesnych powinno być egzekwowane, mając na uwadze najlepszy interes dziecka.

Kto może aplikować
Organizacje non-profit, instytucje publiczne i prywatne z siedzibą w kraju uprawnionym do udziału (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja oraz Islandia), działające w partnerstwie z innym krajem programu.

Orientacyjny budżet programu: 1.700.000 euro.
Wnioskowana kwota grantu nie może być niższa niż 75.000 euro. Nie ma górnej granicy.

Termin zgłoszeń: 3 marca 2016 r., do godz. 12:00.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwaemail: JLS-DRUGS-Programme@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htmDG Justice and Home AffairsEuropean Commissionrue de Genieve 5

Dokumenty kluczowe

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/guide_2013_og_en.pdf