Demokracja w działaniu - Działania stażnicze

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego.

Celem programu Demokracja w działaniu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Dotacje na Działania strażnicze skierowane są głównie dla organizacji spoza Warszawy.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w KRS organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, zajmujące się sprawowaniem kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Priorytetowo będą traktowane wnioski organizacji spoza Warszawy.

Dofinansowywane działania
Dotacje mogą być przeznaczone na:

  • prowadzenie działań strażniczych: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw dotyczących sprawowania obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, podległych im funduszy, instytucji korzystających ze środków publicznych, wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie działań zmierzających do eliminowania złych praktyk, przeciwdziałania korupcji, nepotyzmowi i innym nieprawidłowościom (w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym); sprawdzanie i recenzowanie jakości i dostępności usług oferowanych obywatelom („społeczny audyt”, np. w edukacji, służbie zdrowia, pomocy społecznej, a także np. w sektorze bankowym czy sektorze ubezpieczeń); podejmowanie działań zmierzających do ochrony i egzekwowania praw obywatela i konsumenta;
  • wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Dotacje nie muszą być przeznaczone na realizację jednego konkretnego projektu. Mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów, które umożliwią efektywne prowadzenie działań strażniczych. Składane wnioski powinny być wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.

Wysokość dotacji
Fundacja przewiduje przyznanie ok. 20 dotacji w wysokości do 100 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany, w programie nie ma też listy kosztów kwalifikowalnych - z dotacji można pokryć wszystkie uzasadnione wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

Termin realizacji działań
Z dotacji można będzei pokryć koszty poniesione w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Termin składanie wniosków: 31 marca 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja im. Stefana Batoregoemail: batory@batory.org.plwww: http://www.batory.org.plul. Sapieżyńska 10a00-215 Warszawatel.: +48 22 536 02 00fax: +48 22 536 02 20