Dla Białorusi

Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
Deadline: Stały nabór

Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Cele szczegółowe dofinansowywanych działań:
- pobudzanie aktywności obywatelskiej, rozwijanie samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);
- ochrona praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechnianie postaw tolerancji;
- prowadzenie niezależnych badań i analiz;
- poszerzanie dostępu do informacji, rozwijanie mediów tradycyjnych i społecznościowych.
 
Wspierane będą też inne inicjatywy zgodne z celami programu.
 
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
 
Kto może otrzymać dotację
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.

 

Wysokość dotacji
Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR.
W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa i okres jej wykorzystania dłuższy.

 

 

 

Szczegółowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres belarus@batory.org.pl lub kontaktując się z koordynatorem programu Łukaszem Byrskim e-mail: lbyrski@batory.org.pl; tel.: 22 536 02 79. 

 

 

Fundator

Fundacja im. Stefana Batoregoemail: batory@batory.org.plwww: http://www.batory.org.plul. Sapieżyńska 10a00-215 Warszawatel.: +48 22 536 02 00fax: +48 22 536 02 20