Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne

Fundator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Deadline: Czekamy na nowy termin
Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej.VII edycja Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014.

Kto może być laureatem nagrody
Do Dorocznej Nagrody FRDL można zgłaszać zakończone działania, realizowane przez:
• jednostki samorządu terytorialnego;
• samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kto może zgłaszać kandydatów
Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty (po uzyskaniu zgody kandydata):
- organizacje obywatelskie,
- osoby indywidualne,
- przedstawicieli władz samorządowych,
- inne instytucje publiczne.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz na stronie platformakultury.pl, a następnie przesłać go na adres podany na stronie Fundacji.

Kapitułę Dorocznej Nagrody FRDL stanowią przedstawiciele władz Fundacji, przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronów konkursu, instytucji współorganizujących konkurs, a także osobistości życia publicznego. Zgłoszone inicjatywy będą upowszechniane i opublikowane na Platformie Kultury działającej przy Narodowym Centrum Kultury.

Termin zgłoszeń upłynął: 15 stycznia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)email: zarzad@frdl.org.plwww: http://www.frdl.org.plPlac Inwalidów 1001-552 Warszawatel.: 22 322 84 00fax: 22 322 84 41