Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań i Innowacji (DG RTD)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Działania programu Maria Skłodowska-Curie stanowią element filaru pod nazwą „Doskonała baza naukowa” (Excellent Science) programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych.

Nacisk w tym programie położony jest na innowacyjne umiejętności we wszystkich dyscyplinach naukowych, osiągane za pomocą mobilności na całym świecie i pomiędzy sektorami.

W ramach działań Marie Skłodowska-Curie przewidziane jest dofinansowanie dla naukowców na wszystkich etapach kariery, od doktorantów po doświadczonych badaczy, których zachęca się do międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilnościCele
Celem programu jest wzmocnienie pod względem ilościowym i jakościowym potencjału zasobów ludzkich w sektorze badań i technologii w Europie, aby:
- wyposażyć naukowców w nowe umiejętności i zróżnicowane kompetencje,
- zaoferować naukowcom atrakcyjne warunki pracy,
- pokonać rzeczywiste i wyimaginowane bariery pomiędzy sektorem akademickim i innymi sektorami, szczególnie biznesem,
- promować zaangażowanie przemysłu w badaniach prowadzonych przez doktorantów i naukowców.
- przybliżać obszar badań naukowych i innowacji społeczeństwu, w tym młodym ludziom (zachęcając ich do podejmowania kariery naukowej).

Grupy docelowe
Osoby indywidualne i organizacje zajmujące się badaniami naukowymi.Działania- Sieci badawcze (Research networks - ITN)wsparcie dla Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych w prowadzeniu wspólnych szkoleń w zakresie badań i/lub studiów doktoranckich, realizowanych przez europejskie uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje pozaakademickie w ramach projektów partnerskich.
Termin składania wniosków upłynął: 12 stycznia 2016 r., o godz. 17.

- Noc Naukowców (NIGHT). Celem działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy jest przybliżenie zawodu naukowca, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacji oraz zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2016 r., do godz. 17.

- Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami
(Research and Innovation Staff Exchanges - RISE): międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.
Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2016 r., do godz. 17.

- Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe
(Individual Fellowships - IF); wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE.
Termin składania wniosków: 14 września 2016 r., do godz. 17.- Dofinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów
(Co-funding of regional, national and international programmes), które finansują granty badawczo-szkoleniowe obejmujące mobilność do lub z innego kraju, mające na celu zachęcenie naukowców do przemieszczenia się i zapewnienie dobrych warunków pracy .
Termin składania wniosków: 29 września 2016 r., do godz. 17.

- Międzynarodowa współpraca pomiędzy narodowymi punktami kontaktowymi programu Maria Skłodowska-Curie (NCP)
(Trans-national co-operation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points), dzielenie się dobrymi praktykami i podnoszenie ogólnego poziomu wsparcia dla wnioskodawców, z uwzględnieniem ich różnorodności.
Termin składania wniosków: 4 maja 2017 r., do godz. 17:00.W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Więcej informacji

Fundator

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UEemail: kpk@kpk.gov.plwww: http://www.kpk.gov.pl/ul. Krzywickiego 3402-078 Warszawatel.: +48 828 74 83/86/87/92

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacjiemail: researchersineurope@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/research/Directorate General for Research and InnovationEuropean CommissionB-1049 BrusselsBelgiumtel.: +32 2 29 911111