Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu

Fundator: Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego „Europejskie partnerstwo w sporcie” – w zgodności z decyzją Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac (2013), dotyczącego dotacji i umów na ww. działanie oraz dla „Dorocznych wydarzeń specjalnych”.

Głównym celem tego działania jest przygotowanie przyszłych działań UE w tej dziedzinie, szczególnie w ramach rozdziału  „Sport”, będącego częścią unijnego programu wspierającego edukację, szkolenia, młodzież oraz sport, obejmującego okres 2014–2020 („Erasmus dla wszystkich”), w oparciu o priorytety określone w Białej księdze z 2007 r., w kwestiach dotyczących sportu oraz Komunikatu w sprawie rozwoju europejskiego wymiaru sportu z 2011 r.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie ponadnarodowych projektów w następujących obszarach:
1. Wzmocnienie dobrego zarządzania i rozwoju sportowych karier poprzez wsparcie mobilności wolontariuszy, trenerów, menedżerów i pracowników sportowych organizacji non-profit;
2. Ochrona sportowców, w szczególności tych najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez poprawę warunków w jakich odbywają się zawody oraz szkolenie;
3. Promocja tradycyjnych europejskich sportów i gier.

Całkowity budżet działania wynosi 2.650.000 euro.

Współfinansowanie wspólnotowe może wynieść maksymalnie 80% kosztów całkowitych. Minimum 20% kosztów kwalifikowalnych musi zostać poniesione przez wnioskodawcę. Wkłady niefinansowe (np. w formie usług czy produktów) nie będą akceptowane. Koszty personelu nie mogą przekraczać 50 proc. łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektów musi się rozpocząć między 1 stycznia 2014 r. a 31 marca 2014 r. i zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2015 r.Kwalifikujący się wnioskodawcy:
- Instytucje publiczne;
- Organizacje non-profit

Kryteria kwalifikacyjne:
Zaplanowane we wnioskach działania powinny:
– obejmować formy aktywności realizowane wyłącznie na terenie państwach członkowskich Unii Europejskiej;
– obejmować ponadnarodową sieć minimum pięciu państw członkowskich UE.Wnioskodawcy muszą również spełniać następujące warunki:
- Posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo);
- Posiadać osobowość prawną.

Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.Termin składania wniosków upłynął: 19 lipca 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora