Erasmus+ Jean Monnet: Katedry (Nauczanie i badania)

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską.

Profesor otrzymujący grant musi przeprowadzić w ciągu roku akademickiego co najmniej 90 godzin wykładowych. Zalicza się do nich wykłady, seminaria – również prowadzone na odległość.

Cele
Beneficjenci grantu Katedra Jeana Monneta pełnią rolę mentorów i doradców dla kolejnego pokolenia wykładowców i badaczy. Oferują również specjalistyczne doradztwo dla przyszłych pracowników w zakresie europejskich aspektów poszczególnych zagadnień.

Działania
Główne działania muszą obejmować minimum 90 godzin w ciągu roku akademickiego oraz być ukierunkowane na:
– pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
– zapewnianie przyszłym specjalistom w dziedzinach, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, gruntownej edukacji na temat zagadnień związanych z Unią Europejską.

Dodatkowe działania mogą obejmować: prowadzenie zajęć i wykładów dla studentów z innych wydziałów, zachęcanie młodego pokolenia nauczycieli i naukowców do poznania zagadnień związanych z Unią Europejską, organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie badań w zakresie tematów związanych z UE, organizowanie wydarzeń (konferencji, seminariów/webinariów, warsztatów, itp.) skierowanych do decydentów lokalnego, regionalnego i krajowego szczebla.

Czas trwania projektu: 3 lata.

Budżet
Maksymalna wartość grantu wynosi 50 000 euro. Dofinansowanie może pokryć do 75 proc. całkowitych kosztów Katedry.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Instytucje szkolnictwa wyższego. Instytucje z krajów programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Obowiązek ten nie dotyczy krajów partnerskich.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Dokumenty należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
23 lutego 2017 r., do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)