Erasmus+ Jean Monnet: Moduły (Nauczanie i badania)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej.

Każdy moduł obejmuje minimum 40 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego. Poszczególne moduły mogą być poświęcone jednej określonej dziedzinie nauk o Europie lub mieć charakter interdyscyplinarny i przewidywać wykorzystanie wiedzy wielu profesorów i ekspertów.

Działania
Moduły Jeana Monneta muszą przyjąć jedną z następujących form:
– kursu dotyczącego UE o charakterze ogólnym lub wprowadzającym (w szczególności w uczelniach i na wydziałach, które dotychczas nie oferowały rozbudowanych kursów dotyczących tej tematyki);
– specjalistycznej oferty edukacyjnej poświęconej Unii Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które oferują już rozbudowane kursy dotyczące tej tematyki);
– kursu letniego i intensywnego, o pełnej uznawalności.

Instytucje szkolnictwa wyższego mają za zadanie wspierać i promować koordynatorów Modułów w trakcie ich pracy dydaktycznej, naukowej i analitycznej: instytucje uznają realizowane przez nich działania dydaktyczne, monitorują podejmowanie działania, a także zapewniają promocję i waloryzację rezultatów osiągniętych przez pracowników zaangażowanych w realizację Modułu.

Długość trwania projektu: 3 lata.

Budżet
Maksymalna wartość grantu wynosi 30 tys. euro. Dofinansowanie może pokryć do 75 proc. ogólnych kosztów realizacji Modułu.

Projekty realizują profesorowie i naukowcy zajmujący się tematyką Unii Europejskiej.

Kto może aplikować
Wniosek o granty składają instytucje szkolnictwa wyższego z dowolnego kraju. Instytucje mające siedzibę w Kraju Programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Instytucje z Krajów Partnerskich nie muszą posiadać Karty.

Kraje Programu:
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
22 lutego 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf