Erasmus+ Jean Monnet: Sieci (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską, oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Programu Jean Monnet dofinansowuje działania mające na celu gromadzenie informacji, wymianę doświadczeń, poszerzanie wiedzy oraz promowanie procesu integracji europejskiej na całym świecie.

Przykładowe działania
Projekty powinny skupiać się na działaniach niemożliwych do zrealizowania na poziomie krajowym i przewidywać udział minimum pięciu instytucji z pięciu różnych krajów. Celem konsorcjów powinna być realizacja projektów o charakterze bardziej międzynarodowym niż krajowym.
Sieci powinny realizować jedno lub więcej następujących działań:
– gromadzenie i promocja informacji oraz wyników związanych z metodologią stosowaną w zaawansowanych badaniach i nauczaniu o Unii Europejskiej,
– wzmocnienie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi podobnymi podmiotami w Europie i na świecie,
– wymiana wiedzy i doświadczeń, służąca wzajemnemu udoskonalaniu dobrych praktyk,
– pobudzanie współpracy i tworzenie platform wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi oraz służbami Komisji Europejskiej w istotnych kwestiach dotyczących UE.

Długość trwania projektu: 3 lata.

Kto może składać wniosek
Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego lub inne organizacje zajmujące się integracją europejską. Instytucja wnioskująca musi pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z co najmniej pięciu instytucji uczestniczących z pięciu różnych krajów.

Budżet
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 euro (do 80% całkowitego kosztu sieci).

Wniosek o granty składają instytucje szkolnictwa wyższego z dowolnego kraju. Instytucje mające siedzibę w Kraju Programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Instytucje z Krajów Partnerskich nie muszą posiadać Karty.

Kraje Programu:
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
22 lutego 2018 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf