Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności.

Działania realizowane w ramach tego programu wspierane są przez zaplanowany na lata 2014–20, unijny program edukacyjny Erasmus+ Młodzież, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, „Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe”.

Cele
Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.
Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– rozwój kompetencji i umiejętności przydatnych na rynku pracy (m.in. znajomość języków obcych),
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– wyrównywanie szans grup defaworyzowanych,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież. Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt.
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet partnerstw strategicznych sektora młodzieżowe w Polsce, w tym międzynarodowych/ transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, wynosi 1,7 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków w roku 2018:
– 15 lutego
– 26 kwietnia
– 4 października

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronach: europa.eu/programmes/erasmus-plus, europa.eu/education, europa.eu/youth, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

Zobacz także
– Cele i polityki Komisji Europejskiej
– E+ Młodzież, Akcja 2, Partnerstwa strategiczne

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000