Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk.

Działania dofinansowane w tym programie wspierane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, „Partnerstwa strategiczne”. Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.

Cele
Cele partnerstw strategicznych w obszarze młodzieżowej edukacji pozaformalnej są następujące:
– wymiana metod pracy, dobrych praktyk,
– wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskiego podejścia, metod i sposobu pracy,
– współpraca pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
– podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich,
– podnoszenie rozpoznawalności i uznawalności wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Działania realizowane w ramach Akcji 2, „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” powinny służyć:
– opracowaniu nowatorskich programów, metod, narzędzi i materiałów służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży, jak również umiejętności językowych i związanych z technologiami informacyjnymi,
– stworzeniu metod, narzędzi i materiałów służących rozwojowi zawodowemu i zwiększaniu kompetencji osób pracujących z młodzieżą (m.in. programów edukacyjnych, programów szkoleń, metod oceny),
– wykorzystywaniu nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń i wsparcia, opartych m.in. na wirtualnej mobilności, wykorzystywaniu technologii informacyjnych, elastycznych metod uczenia),
– wypracowaniu programów i narzędzi służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wczesnej rezygnacji z nauki szkolnej,
– tworzeniu sieci współpracy i wspólnych projektów przez organizacje młodzieżowe, instytucje i inne podmioty działające w obszarze edukacji i szkoleń i rynku pracy,
– nawiązywaniu współpracy z władzami publicznymi,
– zwiększeniu uznawalności kompetencji zdobywanych poprzez edukację pozaformalną.
Projekty międzysektorowe
W ramach partnerstw możliwe są również projekty międzysektorowe polegające na współpracy podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.

Więcej o projektach międzysektorowych

Wyjazdy (tzw. mobilności)
Jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt.
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Budżet
Budżet partnerstw strategicznych sektora młodzieżowego w Polsce w roku 2014 wynosi 1,7 mln euro. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Terminy składania wniosków w roku 2017 roku:
– 2 lutego
– 26 kwietnia
– 4 października

Więcej informacji znajduje się na stronach na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

Zobacz także
Cele i polityki Komisji Europejskiej
– E+ Młodzież, Akcja 2 – Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000