Erasmus+ Mobilność edukacyjna – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Duże projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiają grupom co najmniej 30 wolontariuszy w wieku 17–30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Projekty realizowane są w ramach nowego unijnego programu Erasmus+: Młodzież – akcja 1 – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) w latach 2007–2013 był częścią  programu „Młodzież w działaniu”. Najważniejsza zmiana w programie dotyczy wieku wolontariuszy – w projektach można brać udział już od 17 roku życia.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Dużych projektów Wolontariatu Europejskiego jest integracja międzykulturowa i rozwój młodych ludzi poprzez prace społeczną za granicą. Projekty realizowane są  w ramach dużych imprez, festiwali i innych wydarzeń, w czasie których wolontariusze zdobywają nowe umiejętności, podnoszą kompetencje językowe, uczą się współpracy w grupie. Celem Akcji działań jest również promowanie idei wolontariatu, w szczególności Wolontariatu Europejskiego. Działania podejmowane w ramach tego programu są podobne do tych realizowanych w ramach Wolontariatu Europejskiego. Projekty mają charakter międzynarodowy, w ich programie mogą pojawić się konferencje, seminaria, spotkania, szkolenia, warsztaty itp.

Uczestnicy
Wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z Krajów Programu lub Krajów Partnerskich.

Rekrutacja
Wnioski składa się centralnie, do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency). Organizacje składające wnioski wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Baza akredytowanych organizacji EVS znajduje się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Jak zostać organizacją goszczącą/ wysyłającą
Aby organizacja lub instytucja publiczna mogła gościć lub wysyłać wolontariuszy w ramach programu, niezbędne jest uprzednie otrzymanie odpowiedniej akredytacji, która ma na celu zagwarantowanie przestrzegania minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego. W przypadku polskich organizacji, akredytacja przyznawana jest przez Polską Agencję Programu Erasmus+. http://www.mlodziez.org.pl/akcja-2/strefa-organizacji/fundusze-na-goszczenie. Akredytację należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioski organizacji nieakredytowanych nie są rozpatrywane.

Po otrzymaniu odpowiedniej akredytacji, należy przygotować projekt wolontariatu, znaleźć partnerską organizację zza granicy i złożyć wniosek do odpowiedniej Agencji (Narodowej w Warszawie lub Wykonawczej w Brukseli), pamiętając przy tym o przestrzeganiu odgórnie ustalonych terminów .

W związku z pracami nad wdrożeniem Programu Erasmus + możliwość aplikowania o akredytację nie jest jeszcze dostępna. Kolejne informacje na ten temat będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.młodzież.org.pl  i stronie Erasmusa http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

Czas trwania i miejsce projektu
Wolontariusze przebywają na projekcie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Długość trwania projektu: od 3 do 12 miesięcy. Duże projekty Wolontariatu Europejskiego mogą odbywać się tylko w Krajach Programu.

Dofinansowanie
Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem wolontariusza w projekcie: m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, podróż ). Dofinansowanie  kosztów podróży zależy od dystansu i waha się pomiędzy 180 a 1100 euro
Wolontariusze otrzymują kieszonkowe, którego wysokość zależy od kraju, w którym odbywa sie wolontariat. Stawki wahają się pomiędzy 60 euro (np. w Rumunii) a 145 euro (w Danii).
Możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.

Maksymalny grant na projekt wynosi 200.000 euro.

Państwa uczestniczące w programie
1. Kraje Programu
28 krajów członkowskich UE
Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja.
W 2014 r. Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania wniosków upłynął: 1 kwietnia 2016 r., do godz. 12.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Zobacz także
Akcja 1 – Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Wolontariat Europejski

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf