Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach.

Partnerstwa strategiczne w ramach edukacji szkolnej to część sektora edukacji szkolnej (akcja 2) programu Erasmus+. Od 2018 roku w ramach tej akcji funkcjonują dwa typy projektów:
1. Współpraca szkół
2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Dla obu rodzajów projektów określone są wspólne europejskie priorytety sektorowe: wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli; rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce); ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; poprawa jakości i dostępności wczesnej edukacji i opieki. Więcej wytycznych i szczegóły programu znajdują się w Przewodniku po programie na stronie erasmusplus.org.pl. Oprócz priorytetów sektorowych określone są też priorytety horyzontalne. W celu uzyskania dofinansowania projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden priorytet sektorowy lub w co najmniej jeden priorytet horyzontalny, w ostatnim przypadku należy wykazać wpływ projektu na sektor Edukacji szkolnej.


1. Współpraca szkół

W tym typie projektów (KA229) głównym celem jest współdziałanie szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Kto może uczestniczyć
Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących obowiązek szkolny i obowiązek nauki z przynajmniej dwóch różnych Krajów Programu. Dokładny wykaz podmiotów uprawnionych do wnioskowania znajduje się na tej stronie.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
a.) działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
b.) zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem;
a także, w razie potrzeby:
c) koszty nadzwyczajne (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, o ile stawki w kategorii „podróż” nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników);
d) koszty związane z uczestnictwem osób o specjalnych potrzebach.

Długość trwania projektu
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Kwoty i zasady dofinansowania
Maksymalny roczny limit dofinansowania dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro. Do limitu tego nie zaliczają się środki przeznaczone na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Każda szkoła zawiera umowę ze swoją Narodową Agencją i zarządza swoją częścią dofinansowania. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie, zarządzanie całością projektu oraz złożenie raportu końcowego.

 

2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Partnerstwa strategiczne (KA201) polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem realizowanych działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Rodzaje projektów, które można realizować:
na rzecz innowacji, mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei;
wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei;
projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę. Projekty te mogą służyć zarówno tworzeniu innowacji, jak i wymianie dobrych praktyk.

Kto może uczestniczyć
W projektach mogą uczestniczyć organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, działające w obszarze edukacji szkolnej np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę, szkoły, uczelnie, instytucje badawczo- rozwojowe, fundacje, stowarzyszenia itp. W skład partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych Krajów Programu. Organizacje z Krajów Partnerskich mogą pełnić rolę partnerów w projektach, pod warunkiem wniesienia do projektów wartości dodanej. Szczegółowe zasady znajdują się w Przewodniku po programie na stronie erasmusplus.org.pl.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
– międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
– działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
     - mobilność łączona (od 5 dni do 2 miesięcy);
– zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;
– tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;
– wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Dwie ostatnie kategorie mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Kwoty i zasady dofinansowania
Koordynator otrzymuje całość grantu i zarządza nim zgodnie z ustaleniami wewnątrz partnerstwa. Limit dofinansowania dla partnerstwa na 1 rok to 150 tys. euro.

Długość trwania projektu
Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie (Kraje Programu):
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Serbia.
Pod warunkiem wniesienia niezbędnej wartości dodanej w projektach może uczestniczyć także wiele krajów partnerskich: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Japonia, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Hong Kong, Izrael, Chiny, Afganistan, terytorium Federacji Rosyjskiej uznane przez prawo międzynarodowe, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe.

Termin składania wniosków dla obu typów projektów: 21 marca 2019 roku, do godz. 12:00.

Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Zobacz także
– Akcja 1 – Erasmus+ Edukacja Szkolna – Wyjazdy kadry

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf