Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach.

Partnerstwa strategiczne w ramach edukacji szkolnej to część sektora edukacji szkolnej (akcja 2) programu Erasmus+. Od 2018 roku w ramach tej akcji funkcjonują dwa typy projektów:
1. Współpraca szkół
2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Dla obu rodzajów projektów określone są wspólne europejskie priorytety: wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli; rozwijanie umiejętności podstawowych (matematycznych, w naukach ścisłych i czytania oraz pisania) i przekrojowych (przedsiębiorczość, ICT, języki obce); ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej; poprawa jakości i dostępności wczesnej edukacji i opieki. Więcej wytycznych i szczegóły programu znajdują się w Przewodniku po programie na stronie erasmusplus.org.pl.


1. Współpraca szkół

W tym typie projektów (KA229) głównym celem jest współdziałanie szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Kto może uczestniczyć
Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących obowiązek szkolny i obowiązek nauki z przynajmniej dwóch różnych Krajów Programu. Dokładny wykaz znajduje się na tej stronie.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
a.) działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
b.) zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.

Kwoty i zasady dofinansowania
Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w danym projekcie będzie wynosił 16 500 euro. Do limitu tego nie zaliczają się środki przeznaczone na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami. Każda szkoła zawiera umowę ze swoją Narodową Agencją i zarządza swoją częścią dofinansowania. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie, zarządzanie całością projektu oraz złożenie raportu końcowego.

 

2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Partnerstwa strategiczne (KA201) polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Celem realizowanych działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Rodzaje projektów, które można realizować:
na rzecz innowacji, mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei;
wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei;
projekty współpracy między regionami, w których wiodącą rolę odgrywają lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę. Projekty te mogą służyć zarówno tworzeniu innowacji, jak i wymianie dobrych praktyk.

Kto może uczestniczyć
W projektach mogą uczestniczyć organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+, działające w obszarze edukacji szkolnej np. lokalne lub regionalne władze odpowiedzialne za oświatę, szkoły, uczelnie, instytucje badawczo- rozwojowe, fundacje, stowarzyszenia itp. W skład partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych Krajów Programu. Organizacje z Krajów Partnerskich mogą pełnić rolę partnerów w projektach, pod warunkiem wniesienia do projektów wartości dodanej. Szczegółowe zasady znajdują się w Przewodniku po programie na stronie erasmusplus.org.pl.

Wsparcie programu w tym typie projektów obejmuje:
– międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem;
– działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom:
     - krótkoterminowe wymiany grup uczniów (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy uczniów w celach edukacyjnych (od 2 do 12 miesięcy);
     - krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe kadry szkolnej (od 3 dni do 2 miesięcy);
     - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania bądź szkolenia (od 2 do 12 miesięcy);
– zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne;
– tworzenie rezultatów pracy intelektualnej;
– wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Dwie ostatnie kategorie mogą występować wyłącznie w projektach partnerstw strategicznych na rzecz innowacji.

Kwoty i zasady dofinansowania
Koordynator otrzymuje całość grantu i zarządza nim zgodnie z ustaleniami wewnątrz partnerstwa. Limit dofinansowania dla partnerstwa na 1 rok to 150 tys. euro.

Długość trwania projektu
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, wyjątek stanowią projekty, w których organizowane są długoterminowe mobilności – te projekty mogą trwać do 3 lat. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych oraz inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie (Kraje Programu):
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Termin składania wniosków dla obu typów projektów: 21 marca 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Zobacz także
– Akcja 1 – Erasmus+ Edukacja Szkolna – Wyjazdy kadry
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – Edukacja dorosłych
– Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – Kształcenie i szkolenia zawodowe
– Akcja 2 – Międzysektorowe partnerstwa strategiczne

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+