Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – kształcenie zawodowe

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem m.in. trzech podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkoleń zawodowych.

W 2018 roku projekty Partnerstw Strategicznych w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych mogą być realizowane w dwóch typach:

  1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji – nakierowane na opracowanie, wdrożenie lub adaptację innowacyjnych rezultatów edukacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych oraz na intensywne upowszechnienie powstałych rozwiązań i produktów (zwanych rezultatami pracy intelektualnej). Przykładowe wymierne rezultaty projektów partnerstw na rzecz innowacji: moduły szkoleniowe, treści szkoleniowe w formie e-learningowej, raporty porównawcze, studia przypadku, materiały dydaktyczne, podręczniki, przewodniki szkoleniowe, instrukcje, procedury w zakresie uznawania efektów kształcenia, materiały do nauki języków obcych ukierunkowane na języki specjalistyczne.
  2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk – mające przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.


Działania priorytetowe
Projekty partnerstw powinny realizować działania zgodne z wybranymi priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych lub priorytetami partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Są to:
– rozwijanie partnerstw instytucjonalnych wspierających tworzenie i wdrażanie strategii umiędzynarodowienia kształcenia i szkolenia zawodowego;
– rozwijanie partnerstw mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy, we wszystkich formach;
programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– zapewnienie ciągłego przepływu informacji zwrotnych, umożliwiającego prowadzenie kształcenia i szkoleń zawodowych w oparciu o osiągane rezultaty;
– doskonalenie kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkoleń zawodowych;
– wprowadzanie systemowych  metod i możliwości w zakresie wstępnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i mentorów kształcenia i szkoleń zawodowych w szkołach i w miejscu pracy.

Dofinansowywane działania:

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
  • budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz użyciem otwartych zasobów edukacyjnych;
  • ułatwianie rozpoznawania i uznawania umiejętności i kompetencji w odniesieniu do krajowych i/lub europejskich ram kwalifikacji, a także opracowywanie elastycznych ścieżek kształcenia;
  • wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (EQAVET).

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– placówki edukacyjne każdego typu,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Długość trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Początek projektu należy zaplanować pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2018 r.

Wysokość dofinansowania
Dla projektów rocznych maksymalne dofinansowanie to 150 000 Euro, dla projektów dwuletnich: 300 000 Euro. Maksymalne dofinansowanie to 450 000 Euro w przypadku projektów trzyletnich.

Kraje uczestniczące w programie
– 28 państw członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– Serbia.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków: 21 marca 2019 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie programu Erasmus+ oraz w Przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Zobacz także
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych
Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne– edukacja szkolna
Akcja 1 - Erasmus+ Kształcenie zawodowe – Wyjazdy kadry: nauczanie i szkolenia

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf