Erasmus+ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych projektów na rzecz opracowywania i oferowania wspólnych metod i programów nauczania, tworzonych na podstawie analizy poszukiwanych umiejętności i trendów na rynku pracy.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych mają na celu przeciwdziałanie problemowi niedoboru wykwalifikowanej kadry poprzez rozpoznawanie potrzeb w konkretnych sektorach rynku pracy oraz zapotrzebowania na nowe umiejętności w odniesieniu do jednego lub więcej profili zawodowych i/lub lepsze reagowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na potrzeby konkretnych sektorów rynku pracy.

Sektory określane są na podstawie Statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej (NACE) prowadzonej przez Eurostat. Najważniejszymi cechami Sojuszy powinny być: innowacyjność i wpływ, efekty projektu, wykraczające poza czas jego trwania.

Cele szczegółowe
– opracowanie i wdrożenie programów nauki odpowiadających na potrzeby rynku pracy,
– wdrażanie programów szkoleń zawodowych (VET), odpowiadających na potrzeby uczniów i sektorów gospodarki, wykorzystujących otwarte zasoby i praktyki edukacyjne,
– wykorzystywanie w innowacyjny sposób technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
– informowanie o powyższych dokonaniach osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe, przedsiębiorstw i doradców zawodowych,
– zaspokojenie pojawiających się potrzeb zawodowych w zakresie „umiejętności związanych z ochroną środowiska”.

Realizacja projektów, które odpowiadają powyższym celom, może się odbywać w ramach jednej z poniższych grup Sojuszy:

Grupa 1: identyfikowanie potrzeb dotyczących umiejętności. Pozyskanie i analiza danych dotyczących potrzeb i luk, które można będzie wypełnić poprzez organizację odpowiednich szkoleń i kształcenia zawodowego.

Grupa 2: projektowanie i prowadzenie kształcenia i szkolenia zawodowego. Przygotowanie i udostępnienie wspólnych treści kształcenia i szkoleń, do wykorzystania w programach zawodowych oraz metodologii nauczania i szkolenia. Szczególny nacisk powinien zostać położony na uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy oraz zapewniające uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy. Projekty powinny uwzględniać wykorzystanie takich narzędzi jak EQF, ECVET, EQUAVET.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: wszelkie organizacje publiczne lub prywatne, instytucje oferujące kształcenie zawodowe, organizacje posiadające specjalistyczną wiedzę w danym sektorze, organy odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji.
Wnioskodawca/koordynator: organizacja uczestnicząca, która składa wniosek dotyczący projektu w imieniu wszystkich partnerów. Koordynator ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie realizacji projektu zgodnie z umową. Obowiązki koordynatora są następujące:

Organizacje uprawnione do podejmowania sojuszy
Dla grupy 1:

-europejscy i krajowi partnerzy społeczni;
- ministerstwa pracy lub instytucje z nimi powiązane (agencje i rady);
- publiczne i prywatne agencje pośrednictwa pracy;
- instytuty badające rynek pracy, krajowe urzędy statystyczne;
- publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
- agencje rozwoju gospodarczego;
- izby handlowe, przemysłowe lub pracy;
- sektorowe lub zawodowe stowarzyszenia pracodawców lub pracowników, izby rzemieślnicze;
- europejskie lub krajowe sektorowe organizacje patronackie;
- organizacje szkoleniowe lub edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
- sektorowe instytuty badawcze;
- instytucje prowadzące usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacyjne w tym zakresie;
- władze publiczne odpowiedzialne za kształcenie i szkolenia na poziomie regionalnym i krajowym.

Dla grupy 2:
- publiczne i prywatne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym ośrodki szkolenia wewnątrzfirmowego oraz instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe;
- sieci instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz europejskie i krajowe organizacje reprezentujące takie instytucje;
- publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), w szczególności te z własnym wydziałem szkoleniowym, prowadzące staże oraz prowadzące wspólne (organizowane we współpracy) szkolenia
- organizacje – na poziomie europejskim lub krajowym – reprezentujące partnerów społecznych, zawody i innych uczestników z sektora kształcenia i szkolenia, w tym organizacje młodzieżowe;
- izby handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze lub pracownicze oraz inne organizacje pośredniczące;
- rady umiejętności sektorowych;
- władze publiczne odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomie regionalnym i krajowym;
- agencje rozwoju gospodarczego;
- instytuty badawcze;
- instytucje kulturalne i/lub artystyczne;
- instytucje prowadzące usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacyjne;
- agencje pośrednictwa pracy;
- organy zajmujące się akredytacją, certyfikacją, uznawaniem lub przyznawaniem kwalifikacji (instytucje z „funkcją regulacyjną”).

Sojusze na rzecz umiejętności powinny obejmować co najmniej 6 organizacji z minimum 3 państw programu.

Czas trwania projektów: 2 lub 3 lata

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
oraz państwa z grupy krajów partnerskich.

Dofinansowanie
Grupa 1: maksymalny wkład UE wynosi 500 000 euro (2 do 3 lat).
Grupa 2: maksymalny wkład UE wynosi 1 400 000 (3 lata)

Gdzie składać wnioski
Wniosek należy złożyć do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków:
28 lutego 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego

Więcej informacji znajduje się na stronie EACEA oraz w przewodniku po programie.
Pytania można kierować na adres EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf