Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych.

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Cele
– rozwój nowych, innowacyjnych i multidyscyplinarnych metod nauczania i uczenia się,
– wspieranie przedsiębiorczości oraz umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników firm,
– łatwiejsza wymiana, przepływ i współtworzenie wiedzy.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Budżet
Maksymalny wkład UE w projekt 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni – 1 mln euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: prywatne lub publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami i młodzieżą, a także organizacje publiczne lub prywatne.
Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Skład Sojuszy na rzecz wiedzy: powinny obejmować co najmniej 6 niezależnych organizacji z co najmniej 3 krajów programu, w tym co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego i 2 przedsiębiorstwa.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
oraz państwa z grupy krajów partnerskich.

Gdzie składać wnioski
Wniosek należy złożyć do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków:
28 lutego 2018 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf