Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: 2020-04-23

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach.

Cele partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego są następujące:
– wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi),
– współpraca z przedsiębiorstwami w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy,
– wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych),
– uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowanie różnorodnych form kształcenia: niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

Działania priorytetowe
Projekty partnerstw w obszarze szkolnictwa wyższego powinny realizować działania:
– umożliwiające rozwój, testowanie, dostosowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
– wprowadzające nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji; metody i narzędzia poradnictwa i doradztwa,
– ułatwiające certyfikację umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
– służące wymianie dobrych praktyk między uczelniami i różnego typu organizacjami, przedsiębiorstwami czy instytucjami,
– umożliwiające współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia, szkolenia młodzieży,
– wspierające inicjatywy międzynarodowe na rzecz aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości.

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych możliwe są następujące wyjazdy szkoleniowe i  dydaktyczne:
– kursy intensywne – Intensive Study Programmes (trwające od 5 dni do 2 miesięcy),
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy),
– krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (od 5 dni do 2 miesięcy).
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– uczelnie,
– placówki edukacyjne każdego typu,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Kraje uczestniczące w programie
– 27 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Turcja, Serbia,
– Wielka Brytania.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

Długość trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.
Gdzie składać wnioski

Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków: 23 kwietnia 2020 roku, do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf