Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki/staże dla absolwentów

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie praktyk/staży w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla przyszłych absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Stypendia przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 1 –  „Mobilność”. Jest to kontynuacja programu „Uczenie się przez całe życie” – wybranych działań programu Erasmus, Asystentura Comeniusa oraz Leonardo da Vinci.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  Mobilności studentów i absolwentów jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Uczestnicy
Na praktykę/staż wyjechać mogą absolwenci studiów I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli studia na uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja
O wyjazd na praktykę/staż można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy absolwentów, samodzielnie prowadzą rekrutację i wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których można odbyć praktykę/staż, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej  swojej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. Uwaga! Studenci mogą też sami starać się o podpisanie przez uczelnię umowy partnerskiej z placówką, która zgodzi się przyjąć ich na praktykę/staż.

Miejsce odbywania praktyk/staży
Praktyki/staże mogą odbywać się w następujących miejscach:
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• instytuty badawcze;
• fundacje;
• szkoły, instytuty, centra edukacyjne na dowolnym poziomie edukacji (od przedszkolnej po edukację dorosłych);
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Praktyki/staże nie mogą odbywać się w instytucjach unijnych oraz agencjach zarządzających programami unijnymi. Praktyka powinna być integralną częścią studiów na danym kierunku.

Długość pobytu
Od 2 do 12 miesięcy, w terminie do 12 miesięcy od ukończenia studiów. Długość pobytu uwarunkowana jest również pozostałym kapitałem mobilności, który wynosi 12 miesięcy dla każdego stopnia studiów i obejmuje wszystkie formy zagranicznych wyjazdów studentów realizowanych w ramach programu Erasmus+ (inne formy mobilności studenckiej, realizowane w ramach innych programów, także unijnych, nie wpływają na możliwość realizowania wymian i praktyk erasmusowych). Przykładowo, jeżeli student ostatniego roku studiów I stopnia był na 3-miesięcznej wymianie, pozostaje mu jeszcze 9 miesięcy na odbycie praktyki/stażu po ukończeniu tego stopnia. Jeżeli będzie chciał w pełni wykorzystać pozostały kapitał mobilności, swoją praktykę/staż będzie mógł rozpocząć w takim przypadku do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Jeżeli ten sam student rozpocznie studia II stopnia, przysługiwać mu będzie ponownie 12 miesięczny kapitał mobilności. To samo dotyczy studiów III stopnia. Łączny okres kapitału mobilności dla I, II i III stopnia studiów wynosi więc 36 miesięcy.

Dofinansowanie
Kwoty stypendiów zależą od kosztów utrzymania w danym państwie i wynoszą od 450 euro (np. w Bułgarii, na Malcie, w Macedonii) do 600 euro na miesiąc (np. w Danii, Francji, Wielkiej Brytanii). Na dodatkowe środki mogą liczyć absolwenci niepełnosprawni. Uwaga: absolwenci mogą również otrzymywać granty lub stypendia z innych źródeł – nie wpływa to na wysokość stypendium erasmusowego.

Wsparcie językowe
W czasie pobytu za granicą praktykanci/stażyści mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to kilkunastu języków UE. Dodatkowo uczelnie, w ramach otrzymanych środków, mogą organizować kursy językowe. Wszyscy absolwenci zobligowani są do udziału w teście językowym – przed wyjazdem i po wyjeździe.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 państw członkowskich UE
• Islandia, Lichtenstein i Norwegia
• kraje kandydujące: Turcja, Macedonia

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Termin składania wniosków przez uczelnie na praktyki/staże studentów i absolwentów:
1 lutego 2018 roku, o godz. 12.
Termin ubiegania się o wyjazd przez absolwentów nie jest ustalany odgórnie - ustala go dana uczelnia.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+