Erasmus+ Wsparcie reform polityki edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym – propozycje współpracy 2017

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Erasmus+ (Akcja 3): Wsparcie reform polityki edukacyjnej – propozycje współpracy 2017 ma na celu nawiązanie współpracy organizacji i instytucji, które w ramach międzynarodowych partnerstw będą wyznaczać kierunki innowacyjnych zmian w polityce edukacyjnej szkolnictwa zawodowego oraz inicjować i wpływać na zachodzące zmiany.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczy przedstawienia propozycji projektów przyszłych współpracy (Forward-Looking Cooperation Projects 2017: FLCPs) międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ (Key Action 3), których celem będzie identyfikacja, testy, opracowanie lub ocena innowacyjnych kierunków polityki edukacyjnej, mogących mieć potencjał stania się głównym nurtem i wkładem w poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Planowane partnerstwo musi obejmować co najmniej trzy organizacje, reprezentujące trzy kraje.

Cele szczegółowe:
- zapoczątkowanie długoterminowych zmian oraz innowacyjnych, opartych na praktycznych badaniach rozwiązań, odpowiadających na wyzwania w obszarze edukacji i szkoleń zawodowych. W zamierzeniu powinny one mieć potencjał stania się głównym nurtem zmian zachodzących w tym obszarze przy jednoczesnym generowaniu zrównoważonego i systemowego wpływu;
- Wspieranie ponadnarodowej współpracy i wzajemnego uczenia się wśród kluczowych interesariuszy w kwestiach dotyczących przyszłych działań,
- Ułatwienie gromadzenia i analizy materiałów uzasadniających innowacyjne polityki i praktyki.

Wnioski złożone w ramach niniejszego zaproszenia muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów wymienionych poniżej:
1. Nabycie podstawowych umiejętności przez dorosłych posiadających niskie kwalifikacje zawodowe;
2. Promowanie ukierunkowania na efektywność w szkolnictwie zawodowym;
3. Promowanie innowacyjnych technologii w zakresie doradztwa zawodowego;
4. Profesjonalizacja kadry (edukacja szkolna, w tym edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem);
5. Realizacja celów odnowionej strategii UE dla szkolnictwa wyższego.

Uprawnieni wnioskodawcy
Organizacje publiczne i prywatne działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego lub w innych sektorach, takich jak uczenie się pozaformalne, w tym młodzieży, inne sektory społeczno-ekonomiczne i / lub organizacje prowadzące działalność międzysektorową z państw członkowskich UE, EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i krajów kandydujących (Macedonia i Turcja).

Realizacja działań
Działania muszą się rozpocząć: 1 listopada 2017 r., 1 grudnia 2017 r. lub 1 stycznia 2018 r.

Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy.

Termin składania wniosków: 14 marca 2017 r., do godz. 12:00 (południe czasu środkowoeuropejskiego).

Więcej informacji
 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824