Erasmus+ Wspieranie włączenia społecznego

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspiera włączanie społeczne młodzieży, walkę z dyskryminacją i radykalizacją postaw oraz rozwój edukacji i integracji (w tym integracji migrantów) poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Program ten jest realizowany w ramach Kluczowego działania 3: Wspieranie reform politycznych programu Erasmus+. Jest to program centralny, a wnioski kierowane są do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Proponowane działania muszą w głównej mierze dotyczyć jednego z dwóch celów ogólnych programu, wynikających z deklaracji w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja paryska z 17 marca 2015 r.):
cel 1: zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw oraz promowanie wartości demokratycznych, praw podstawowych, zrozumienia międzykulturowego i aktywnego obywatelstwa;
cel 2: sprzyjanie włączaniu osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyj­nych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich.

Proponowane we wniosku działania muszą również koncentrować się wokół co najmniej jednego, a maksymalnie trzech z trzynastu celów szczegółowych, wśród których są m.in.:
poprawa zdolności do nabywania umiejętności społecznych i obywatelskich i zachęcanie młodzieży do angażowania się z życie społeczne i obywatelskie; zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji; promowanie równouprawnienia płci; zwiększanie dostępu do powszechnej, integracyjnej edukacji; zwiększanie zrozumienia i szacunku osób o różnym pochodzeniu etnicznym; udzielanie odpowiedniego wsparcia nauczycielom i pedagogom; przeciwdziałanie radykalizacji postaw; poprawa jakości działań w obszarze uczenia się pozaformalnego oraz praktyk zawodowych; wsparcie edukacyjne i językowe migrantów.

Program obejmuje dwie części, z których należy wybrać jedną:
– Część 1: Kształcenie i szkolenie;
– Część 2: Młodzież.

Części te można realizować w oparciu o trzy obszary projektowe:
– Obszar 1: projekty współpracy transnarodowej (część 1 i 2);
– Obszar 2: szeroko zakrojone projekty wolontariackie (część 2);
– Obszar 3: tworzenie sieci kontaktów między agencjami narodowymi programu Erasmus+.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne i prywatne, działające w obszarach związanych z kształceniem, szkoleniem i młodzieżą, mające siedzibę w następujących państwach:
– 28 krajów członkowskich UE;
– państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia.

Realizacja projektu wymaga podjęcia partnerstwa z organizacjami zagranicznymi:
– dla obszaru 1 są to minimalnie 4 organizacje;
– dla obszaru 2 – minimalnie 3 organizacje.

Czas realizacji projektu
Działania muszą rozpocząć się pomiędzy 1. a 31. grudnia 2016 r. Okres realizacji wynosi 24 lub 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach można te okresy wydłużyć o dodatkowe 6 miesięcy).

Budżet programu: 13 000 000 euro, z czego:
– Budżet części 1 to 10 000 000 euro;
– Budżet części 2 to 3 000 000 euro.

Jak złożyć wniosek
Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną wnioskodawcy będą musieli zarejestrować swoją organizację na portalu edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, obywatelstwa i wolontariatu, gdzie zostanie im przydzielony kod identyfi­kacyjny uczestnika (PIC).

W formularzu wniosku należy podać kod PIC. Informacje o procedurze rejestracji znajdują się na stornie programu Erasmus+ lub na stronie Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków: 30 maja 2016 r., do godz. 12.

Adres kontaktowy: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
Szczegółowe informacje

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824