Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze młodzieży i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim wspierana jest w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ (2014-20). 

Wniosek o dofinansowanie na realizację projektów można składać w obrębie dwóch kategorii:
- Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia (kategoria 1);
- Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie młodzieży (kategoria 2).

Cele
Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.
Granty na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim mają zapewnić wsparcie strukturalne (zwane dotacją na działalność) europejskim organizacjom pozarządowym oraz europejskim sieciom działającym w obszarze młodzieży i realizującym poniższe cele:
- podnoszenie świadomości zainteresowanych podmiotów w zakresie europejskiej agendy politycznej w obszarze młodzieży, w szczególności unijnej strategii na rzecz młodzieży;
- zwiększenie zaangażowania zainteresowanych podmiotów i współpracy z władzami publicznymi w celu wdrożenia polityk i reform w obszarze młodzieży, takich jak zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w ramach europejskiego semestru;
- pobudzanie zainteresowanych podmiotów do większego udziału w obszarze młodzieży;
- pobudzanie zainteresowanych podmiotów do zaangażowania w rozpowszechnianie działań w zakresie polityki i programu oraz wyników i dobrych praktyk wśród członków i poza ich gronem;
- podnoszenie świadomości i zwiększenie zainteresowania unijną polityką i strategią na rzecz młodzieży (przede wszystkim strategią Europa 2020);
- zwiększenie zaangażowania i współpracy z organami publicznymi w zakresie wdrażania polityk i reform w obszarach kształcenia i szkoleń oraz młodzieży oraz większy udział w tych procesach;
- zwiększenie zaangażowania w rozpowszechnianie rezultatów działań, polityki, programów i dobrych praktyk.

Szczegółowe wytyczne, cele i działania priorytetowe dla obu grup i kategorii, które muszą zostać uwzględnione przy planowaniu projektu, znajdują się na stronie internetowej z zaproszeniem do składania wniosków.

Kto może składać wnioski
Program skierowany jest do dwóch kategorii organizacji:
- Kategoria 1 - europejskie organizacje pozarządowe, prowadzące działalność w obszarze edukacji i szkolenia lub w obszarze młodzieży;
- Kategoria 2 - sieci obejmujące kraje UE, prowadzące działalność w obszarze edukacji i szkolenia lub w obszarze młodzieży.

Europejska organizacja pozarządowa musi:
- działać poprzez formalnie uznaną strukturę, składającą się z a) europejskiego organu/sekretariatu (wnioskodawcy) utworzonego zgodnie z prawem co najmniej na 1 rok w kwalifikującym się kraju w dniu złożenia wniosku oraz b) krajowych organizacji/oddziałów w co najmniej 12 kwalifikujących się krajach powiązanych ustawowo z europejskim organem/sekretariatem;
- działać w obszarze młodzieży oraz prowadzić działania wspierające wdrożenia obszarów działań objętych unijną strategią na rzecz młodzieży;
- angażować młodzież w zarządzanie i administrowanie organizacją.

 

 

Europejska sieć (sieć nieformalna) musi:
- składać się z organizacji niedochodowych niezależnych pod względem prawnym, działających w obszarze młodzieży oraz prowadzących działania wspierające wdrożenia obszarów działań objętych unijną strategią na rzecz młodzieży;
- działać poprzez nieformalne struktury, składające się z a) organizacji utworzonej zgodnie z prawem co najmniej na 1 rok w dniu złożenia wniosku w kwalifikującym się kraju posiadającej funkcje koordynacji i wsparcia sieci na poziomie europejskim (wnioskodawcy); oraz b) inne organizacje utworzone w co najmniej 12 kwalifikujących się krajach;
- angażować młodzież w zarządzanie i administrowanie siecią.

 

 

Kwalifikujące się kraje
- 28 krajów członkowskich UE,
- kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
- kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Budżet
Całkowity budżet programu na 2016 rok to 3.800.000 euro, z czego 3.200.000 euro to środki zarezerwowane dla beneficjentów, którzy podpisali ramowe umowy o współpracy w obszarze młodzieży w 2015 roku i dlatego nie są dostępne dla tego zaproszenia. 600.000 euro to środki dostępne dla wnioskodawców składających wnioski o coroczne dotacje na działalność w ramach niniejszego zaproszenia.

Maksymalna roczna dotacja na działalność wynosi: 35.000 euro.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter scentralizowany, wniosek należy przesyłać z wykorzystaniem  elektronicznego formularza wniosku o dotację (e-Formularza), znajdującego się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

 

 

Termin składania wniosków upłynął:
14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf