Europejska sieć polityki ds. wdrażania kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie na działania prowadzące do utworzenia sieci instytucji zajmujących się tematyką wdrażania kluczowych kompetencji w edukacji szkolnej (celem przeprowadzenia analizy stanu obecnego, opracowania wspólnej polityki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk).Cele sieci:
Opracowanie doradztwa strategicznego w odniesieniu do wdrożenia w szkołach przyjętego w 2006 r. zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Sieć powinna pobudzać współpracę na wysokim szczeblu między osobami odpowiedzialnymi w państwach członkowskich za wyznaczanie kierunków polityki w najważniejszych obszarach rozwoju szkolnictwa.Powinna zatem połączyć organizacje, naukowców i zainteresowane strony, w których obszarze zainteresowań i wiedzy fachowej leży opracowywanie programów nauczania, kształcenie nauczycieli, ocena i ocenianie, wsparcie dla uczących się oraz każda inna dziedzina uznawana za ważną w opracowywaniu spójnej strategii promowania kompetencji kluczowych.Sieć powinna analizować i zgłaszać zalecenia dotyczące tego, jakie polityki mogą pomóc szkołom lepiej zadbać o to, aby wszyscy uczący się rozwijali swoje kompetencje kluczowe.Kto może uczestniczyć w sieci:
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla ministerstw edukacji oraz innych organów publicznych, np. odpowiedzialnych za program nauczania, kształcenie nauczycieli, ocenę i ocenianie, ośrodków badawczych i uczelni, fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”.Budżet i czas trwania:
Umowa ramowa będzie obowiązywać od 2012 do 2014 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy.Całkowity budżet na 2012 r. przeznaczony na współfinansowanie tej sieci wynosi 500 000 EUR. Pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Tylko jedna wybrana sieć dofinansowana będzie z budżetu Komisji Europejskiej.Jak złożyć wniosek:
Wniosek składany jest przez jednego partnera w imieniu wszystkich instytucji uczestniczących w sieci. Złożony wniosek musi spełniać wymogi określone w zaproszeniu do składania wniosków i musi zostać zgłoszony na odpowiednim formularzu.Termin zgłoszeń: 30 września 2011r.Dodatkowe informacje, zaproszenie do składania wniosków i formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/education/calls/doc2974_en.htm

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824