Europejski Korpus Solidarności

Fundator: KE - DG ds. Komunikacji Społecznej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w szerokiej gamie działań solidarnościowych poprzez wolontariat, staże lub pracę.

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części:

 1. Projekty z zakresu wolontariatu,
 2. Projekty z zakresu rozwoju zawodowego

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów. Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi, kryzysowymi sytuacjami w Europie.

1. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie Wolontariatu Europejskiego.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

2. W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują.

Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

Obszary pomocy:

 • Włączenie społeczne
 • Przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów
 • Obywatelstwo i uczestnictwo w życiu demokratycznym
 • Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków
 • Środowisko naturalne i jego ochrona
 • Zdrowie i dobra kondycja
 • Kształcenie i szkolenie
 • Zatrudnienie i przedsiębiorczość
 • Kreatywność i kultura
 • Sport

Przykłady zadań do wykonania w ramach projektu:

 • pomoc przy odbudowie szkoły albo ośrodka gminnego zniszczonych wskutek trzęsienia ziemi
 • wsparcie na rzecz nowo przybyłych azylantów
 • czyszczenie lasów w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego
 • praca z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku gminnym.

Więcej informacji dotyczących obszaru działań znajduje się na stronie internetowej.

Wymogi dla organizacji
Każda organizacja uczestnicząca – zarówno mała, jak i duża – będzie musiała podpisać kartę określającą główne zasady, których będzie musiała przestrzegać. Zasady te będą obejmować wykonywanie działań wchodzących w zakres Europejskiego Korpusu Solidarności oraz rekrutację uczestników, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem strony internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności. Karta zobowiąże również organizacje do poświadczenia udziału w działalności, zagwarantowania bezpiecznych warunków życia i pracy oraz zapewnienia odpowiedniego szkolenia i wsparcia, aby pomóc uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności wypełniać ich zadania. Zostaną również podane informacje dotyczące umowy solidarnościowej, która ma być uzgodniona między uczestnikami Europejskiego Korpusu Solidarności a organizacjami, określającej wzajemne prawa i obowiązki.

Rejestracja uczestników
Rejestracja odbywa się poprzez platformę online umiejscowioną na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Uczestnicy tworzą i wypełniają profil, który dostępny jest zarejestrowanym organizacjom. Organizacje (lub firmy, przedsiębiorstwa, instytucje...) mogą kontaktować się z poszczególnymi kandydatami, przedstawiając ofertę wolontariatu, stażu, przyuczenia do zawodu lub pracy. Kandydat nie ma obowiązku przyjęcia oferty i nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Podczas rejestracji można zaznaczyć oba obszary-kategorie (wolontariat i rozwój zawodowy). Rejestracja online młodzieży odbywa się w trybie ciągłym, bez terminów. Narzędzie rejestracji jest dostępne w 24 językach urzędowych UE.

Rejestracja organizacji
Rejestracja dla organizacji nie została jeszcze rozpoczęta, jednak planowane jest przyznanie dostępu do bazy kandydatów wszystkim organizacjom akredytowanym do udziału w Wolontariacie Europejskim (EVS), a także organizacjom i instytucjom/przedsiębiorstwom/firmom, które są beneficjentami jednego z programów finansujących Europejski Korpus Solidarności. Są to: Erasmus+, EaSI (Emplyment and Social Innovation), programy LIFE i Health, Europa dla Obywateli, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Regulaminy i przewodniki tych programów zostaną rozszerzone o aneksy odnoszące się do EKS. Dokładne wytyczne będą na bieżąco pojawiać się na stronie programu. Pierwsze działania powinny rozpocząć się latem 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - DG ds. Komunikacji Społecznejwww: http://ec.europa.eu/1049 BrukselaBelgia