Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość honorują i nagradzają inicjatywy władz lokalnych i regionalnych wspierające przedsiębiorczość. Celem nagród jest podniesienie świadomości pozytywnej roli przedsiębiorczości i uczcznie roli przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki europejskiej.Cele nagród są następujące:

 1. Rozpoznanie pomyślnych działalności i inicjatyw podjętych w celu wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,

 2. Wskazanie i wyróżnienie najlepszych przykładów polityki i praktyk w zakresie przedsiębiorczości,

 3. Zwiększanie świadomości roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w społeczeństwie,

 4. Zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.


Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

 1. 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości - za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia w szczególności wśród młodziezy i kobiet

 2. 2. Inwestowanie w umiejętności - za inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich.

 3. 3. Rozwój środowiska biznesowego - za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości, ułatwiania procedure ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 4. 4. Wspieranie umiędzynarodawiania działalności biznesowej - za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.

 5. 5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami - za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków (...) kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy

 6. 6. Przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne - za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. Kategoria ta obejmuje również wysiłki promujące przedfsiębiorczość wśród grup mniej uprzywilejowanych - bezrobotrnych, niepełnosprawnych i mniejszości etnicznych.


Nagroda główna zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie.Nagrody zostaną przyznane w wyniku dwuetapowej selekcji. Pierwsza odbędzie się na szczeblu krajowym i i tylko w ten sposób wyłonione nominacje będą mogły walczyć o Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość.

Do udziału w konkursie europejskim wybieranych będzie maksymalnie dwóch kandydatów z jednego państwa. Wszyscy nominowani do etapu wspólnotowego zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się w listopadzie 2013. W skład jury wysokiego szczebla wejdą europejscy przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i biznesu, przedstawiciele Komisji Europejskiej i rządów narodowych.

Organizowana w Polsce faza krajowa konkursu ma dwa etapy:

 • I etap regionalny, w punktach kontaktowych urzędów marszałkowskich, które samodzielne wyznaczają termin składania wniosków

 • II etap krajowy, na którym urzędy marszałkowskie mogą składać w Centralnym Punkcie Kontaktowym (CPK) projekty wybrane spośród wniosków złożonych w etapie regionalnym.


Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie (UM) poszczególnych województw. Lista kontaktowa do Urzedów Wojewódzkich Termin upłynął: 4 kwietnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚPemail: http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htmwww: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htmEuropean CommissionDG Enterprise and IndustryCommunication and Information Unit R4BREY 13/092Belgiatel.: 00 800 67 89 10 11