Fare – małe granty na walkę z dyskryminacją

Fundator: Fare Network
Deadline: Czekamy na nowy termin

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks.

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 10 a 24 października 2019 r.

Tematyka i priorytety
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. Z działaniami zrealizowanymi w Polsce podczas poprzednich Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
2. Promowanie różnorodności
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu
5. Piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:
- realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
- uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
- wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
- festiwale filmowe,
- inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Na stronie organizatora można znaleźć przykłady działań z poprzednich edycji.

Kwoty dofinansowania
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

Termin składania wniosków: 11 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji

Zobacz też: Fare - Granty na wydarzenia (do 2 500 euro)

Fundator

Fare Networkemail: ideas@farenet.orgwww: http://www.farenet.org/PO Box 72058Londyn EC1P1UHWielka Brytaniatel.: +44 20 7253 6795