Fundacja PZU z Kulturą

Fundator: Fundacja PZU
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Fundacja PZU z Kulturą” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.
 
Cele:
Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Dofinansowane działania:
Fundator wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie, itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje ubiegać się mogą:
•    fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.  Dz.  U. z 2018  r. poz. 1491ze zm.),
•    stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),
•    uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 15 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 500 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % wartości dotacji.

Termin składania wniosków:
Termin składania Wniosków upływa 30.08.2019 r. (decyduje data  złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl). Aplikować można od 01.08.2019 r.

Więcej informacji oraz harmonogram składania wniosków znajduje się w regulaminie na stronie Fundacji.

 

Fundator

Fundacja PZUemail: fundacja@pzu.plwww: http://fundacjapzu.pl/Al. Jana Pawła II 2400-133 Warszawatel.: +48 22 582 25 38