Granty UE na działania na rzecz uchodźców w obszarze sportu i aktywności fizycznej

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie działań na rzecz promocji i zwiększenia dostępu uchodźców do możliwości uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej.

Masowy napływ uchodźców jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa. Ich zakwaterowanie, wyżywienie i edukacja są traktowane priorytetowo, ale sport i aktywność fizyczna mogą pełnić ważną rolę zarówno integracyjną, jak i ułatwiającą proces adaptacyjny. Lepszy dostęp i promocja uprawiania sportu i aktywności fizycznej mogą przyczynić się do zapełnienia luki w wysiłkach UE na rzecz takiej formy integracji – wszystkich wykluczonych grup społecznych. Dodatkowo ww. aktywność przyczynia się do poprawy stanu zdrowia tych grup.

Środki przeznaczone na realizację tego programu obejmują działania na rzecz promocji aktywności fizycznej (dokładnie: health-enhancing physical activity - HEPA) wśród uchodźców na poziomie polityki unijnej i krajowej – a w szczególności promocję szerszego dostępu do możliwości uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej.

Rezultatem działań powinno być podniesienie świadomości uchodźców na temat:
– korzyści zdrowotnych i psychicznych oraz skutków społecznych uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym pozytywnego wpływu na proces integracji w społeczeństwie;
– wiedzy na temat wartości europejskich, które towarzyszą ww. aktywności.

Uprawnieni wnioskodawcy
Publiczne lub prywatne organizacje, zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich UE, których głównym przedmiotem działalności jest obszar sportu i aktywności fizycznej: organizacje sportowe (non-profit), władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne); organizacje międzynarodowe; kluby sportowe, szkoły wyższe; instytucje edukacyjne; ośrodki badawcze; firmy

Wśród dofinansowywanych działań znajdują się:
– Rozwój, identyfikacja, propagowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk
– Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych;
– Działania mające na celu zwiększenie kompetencji multiplikatorów działających w obszarze sportu i rozwijania monitorowanie i porównywanie wskaźników, zwłaszcza w odniesieniu do promocji zachowań etycznych i kodeksów postępowania wśród sportowców;
– Kampanie podnoszące świadomość społeczną na temat wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej jako elementów osobistego, społecznego i zawodowego rozwoju jednostek;
– Działania mające na celu promowanie innowacyjnych synergii między obszarem sportu a obszarami ochrony zdrowia, edukacji, szkoleń i młodzieży;
– konferencje, seminaria i spotkania upowszechniające ww. zagadnienia.

Budżet programu: 600 000 euro
Maksymalna kwota grantu: 60 000 euro

Projekty będą mogły rozpocząć się: 1 stycznia 2017 r.
Czas trwania projektu: do 12 miesięcy (maksymalnie do 31 grudnia 2017 r.)

Termin zgłoszeń: 9 września 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824