Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny

Fundator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy).Instytucją pośredniczącą i koordynatorem konkursu jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Jako osoby w szczególnie trudnej sytuacji program uznaje młodzież w wieku 15-29 lat, bezrobotną, bierną zawodowo, nie uczestniczącą w kształceniu i szkoleniu (NEET), niepełnosprawną oraz poszukującą pracy – w tym szczególności niezarejestrowaną w urzędzie pracy.Do tej grupy należą m.in. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i szkolno-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (we wszystkich ww. przypadkach do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki i in.„Gwarancje dla młodzieży” (Youth Guarantee) są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” (Youth Employment Package), opracowanego na szczeblu UE w grudniu 2012 r., zobowiązującego państwa UE do wdrażania rozwiązań, które zapewnią młodym ludziom nie mającym pracy, nie uczącym i nie szkolącym się (NEET) dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.Wnioski mogą składać:
– instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
– młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
– specjalne ośrodki wychowawcze,
– domy samotnej matki,
– centralny Zarząd Służby Więziennej.Budżet programu: 50.000.000 zł.Dofinansowanie
Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 500.000 zł, maksymalna: 2.000.000 zł. Minimalny wkład własny to 5% wartości projektu. W ramach obecnego konkursu przewiduje się wsparcie co najmniej 2882 osób.Instytucja wnioskująca może złożyć maksymalnie 2 wnioski. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie (z maksymalnie czterema partnerami).Okres realizacji: maksymalnie 24 miesiące. Termin składania wniosków: 15 czerwca 2015 r.
Wnioski przyjmowane są osobiście lub za pomocą poczty kurierskiej.

Więcej informacji
Regulamin

Fundator

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznejemail: info@mpips.gov.plwww: http://www.mpips.gov.plul. Nowogrodzka 1/3/500-513 Warszawatel.: 22 661 10 00