ICI ECP - Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią i Republiką Korei

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

ICI ECP ma na celu przede wszystkim lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Republiką Korei Południowej.

Cele
- promocja zrozumienia pomiędzy narodami państw członkowskich UE i krajami partnerskimi: Australią, Japonią i Republiką Korei Południowej obejmująca lepsze poznanie ich języków, kultury i instytucji, oraz
- poprawa jakości kształcenia wyższego i szkolenia zawodowego w UE i krajach partnerskich.Cele operacyjne
- wsparcie współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, w tym promocja wspólnych programów nauczania i mobilności;
- poprawa warunków mobilności studentów poprzez promocje wzajemnego uznawania kwalifikacji i okresów nauki za granicą;
-  wsparcie współpracy organizacji publicznych i prywatnych zaangażowanych w szkolnictwo wyższe i szkolenie zawodowe, w tym zachęcanie do dyskusji i wymiany doświadczeń; 
- wsparcie mobilności kadry odpowiedzialnej za szkolnictwo wyższe i szkolenie zawodowe w państwach UE i krajach partnerskich, w celu poprawy wzajemnego zrozumienia i poznania spraw istotnych dla stosunków pomiędzy UE a odpowiednim państwem partnerskim.Zaproszenie do składania wniosków na 2014 r. (EACEA/24/13) dotyczy wspólnych projektów w zakresie mobilności oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych między Unią Europejską a Australią, Japonią oraz Republiką Korei Południowej.W przypadku wspólnych projektów w zakresie mobilności (Joint Mobility Projects - JMP) wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia konsorcjom instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych z UE i kraju partnerskiego realizację wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażanie mobilności studentów i członków wydziałów. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na administrację i granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie mobilności musi obejmować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe (poziom ponadgimnazjalny) z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie mobilności wynosi 36 miesięcy. Pod uwagę będą brane przede wszystkim projekty obejmujące w ramach działań staże oraz praktyki.W przypadku wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych (Joint Degree Projects - JDP) wsparcie przyznawane jest w celu tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów w zakresie stopni naukowych. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na prace rozwojowe i administrację i granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie stopni naukowych musi obejmować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie stopni naukowych wynosi 48 miesięcy.Rozpoczęcie działań planuje się na październik 2014 r.Uprawnieni wnioskodawcy
- instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje szkoleniowe (poziom ponadgimnazjalny);
- kwalifikujący się wnioskodawcy muszą pochodzić z jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.Wsparcie finansowe
Dostępny budżet szacuje się na około 2,2 mln euro. Porównywalne środki zostaną zapewnione przez kraje partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z tych krajów.Termin nadsyłania wniosków upłynął: 15 maja 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824