Interreg V-A Litwa - Polska

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na małe projekty wspierające integralny i trwały rozwój gospodarczy ukierunkowany na włączanie społeczne na obszarze transgranicznym.

Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu. Proponowane projekty powinny zakładać realizację poponiższych priorytetów:
1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Kto może składać wnioski:
- organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne),
- podmioty prawa publicznego (podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu, spełniające określone warunki),
- organizacje pozarządowe.

W kwietniu 2017 r. organizowane są szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Dofinansowanie
Minimalna wartość projektu to 10 000 euro, maksymalna - 50 000 euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Komponent inwestycyjny (wydatki na wyposażenie oraz infrastruktura i roboty budowlane) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Termin składania wniosków: 22 maja 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegowww: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/