Klimatyczna Edukacja

Fundator: Ministerstwo Środowiska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs Ministerstwa Środowiska na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Celem konkursu jest opracowanie pomysłu na projekt oraz jego realizacja w co najmniej 2 szkołach. Projekt pozwoli uczniom i nauczycielom zrozumieć, czym jest zrównoważony rozwój w odniesieniu do zmian klimatu i jaki wpływ na zmiany klimatu mają nasze codzienne wybory.Kto może składać oferty: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działające w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Wytyczne dla projektów:
- Projekt ma pokazać uczniom i nauczycielom zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, życiem społecznym i kulturowym w codziennych decyzjach i wyborach, które mają wpływ na zmiany klimatu.
- Projekt powinien przybliżyć uczniom i nauczycielom zagadnienia związane z edukacją dla zrównoważonego rozwoju, tzn. taką edukacją, która łączy aspekty środowiskowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe. 
- Projekt powinien uwzględniać następujące tematy:
a. redukcja emisji CO2 poprzez efektywne wykorzystanie zasobów;
b. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
c. zmiana stylu życia na podstawie istotnych argumentów w trosce o ludzkie życie i stan środowiska.
- Projekt może zostać opracowany dla wszystkich, dwóch  lub wybranego poziomu nauczania, tj. szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
- Projekt zostanie zrealizowany w co najmniej 2 szkołach.
- Projekt powinien dawać możliwość realizacji na takich lekcjach jak: przyroda, biologia, geografia, chemia, informatyka, język polski, WOS, podstawy przedsiębiorczości, godzina wychowawcza oraz zajęcia pozalekcyjne.
- Propozycja działania powinna być tak sformułowana, żeby umożliwiała realizację konkretnych działań odnoszących się do zrównoważonego rozwoju w kontekście zmian klimatu
i jednocześnie była interdyscyplinarna tzn. pokazywała, oprócz środowiskowego, także kontekst gospodarczy i społeczny danego zagadnienia.
- Rezultatem przeprowadzonego działania będzie krótki film podsumowujący całą akcję. Organizator planuje prezentację materiału video na Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu COP 19, która odbędzie się w listopadzie br., w Warszawie.Budżet: na realizację zadania przeznaczono 100 000 zł (brutto).
Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania.Termin składania wniosków upłynął 17 maja 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 22 października 2013 r.Więcej informacji: http://www.mos.gov.pl/artykul/3026_dla_organizacji_ekologicznych/20354_konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_2013.html   

Fundator

Ministerstwo Środowiskaemail: info@mos.gov.plwww: http://www.mos.gov.plul.Wawelska 52/5400-922 Warszawatel.: (+48 22) 36-92-900