Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Fundator: Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Cele konkursu
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców,
- wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci
- zachęcanie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:
· Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2–8 lat, mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są już objęte edukacją. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/ opiekunów w ich współtworzenie i realizację.
· Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2–4 lata), które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej i zamieszkują tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
stowarzyszenia, fundacje, ośrodki kultury, sportu i edukacji, biblioteki publiczne, nieprowadzące działalności w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Kwota dofinansowania: od 3 do 10 tys. zł.
- obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny organizatora projektu w wysokości 10% dofinansowania.

Budżet programu w 2016 r.: 450 000 zł

Termin przesyłania wniosków: 12 września 2016 r., godz. 12:00.

Więcej informacji w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej Fundacji.

Fundator

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiegoemail: fundacja@fundacjabgk.plwww: http://www.fundacjabgk.pl/Al. Jerozolimskie 700-955 WarszawaMA, PLtel.: 22 522 93 75