Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą lokalnych i regionalnych władz w UE

Fundator: Komitet Regionów
Deadline: Czekamy na nowy termin

Komitet Regionów, w ramach dialogu ze społecznością akademicką w Europie, ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną na jednym z uniwersytetów państw członkowskich UE. Temat konkursu: Lokalne i regionalne władze w Unii Europejskiej.

Prace doktorskie zgłaszane do konkursu mogą dotyczyć takich zagadnień jak: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, transeuropejska infrastruktura europejska i sieci transportu, zdrowie, edukacja, kultura, badania, innowacje, zatrudnienie, przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy, transport, służby publiczne, zrównoważony rozwój, szkolenie zawodowe, zgodność z zasadami subsydiarności i dobrego rządzenia, decentralizacja, współpraca terytorialna, informacja o sprawach europejskich.

Kryteria:
- W konkursie mogą uczestniczyć osoby z tytułem doktorskim uzyskanym na uniwersytecie w państwie członkowskim UE
- prace doktorskie muszą być napisane w jednym z oficjalnych języków UE

Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć w dwóch egzemplarzach:
- pełen tekst pracy doktorskiej w wersji papierowej i zapisany w formacie pdf (na CD)
- streszczenie pracy w języku angielskim lub francuskim opisujące tezę i główne myśli pracy (maksymalnie 3 strony)
 - życiorys w języku angielskim lub francuskim
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu doktora

Nagroda:
- nagrodę przyzna jury złożone z przedstawicieli świata akademickiego i członków Komitetu Regionów
- autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 6000 euro. Jury może przyznać także maksymalnie cztery nagrody dodatkowe w wysokości 2000 euro każda
- nagrody zostaną wręczone przez przewodniczącego Komitetu Regionów podczas sesji plenarnej Komitetu.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora. Od 2012 roku Komitet Regionów nie zorganizował kolejnych edycji.