Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Fundator: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Celem Konkursu jest wyłonienie prac reprezentujących Polskę w finałach europejskich XXVIII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w 2016 roku.

Kto może się zgłosić:
- zespoły liczące nie więcej niż 3 autorów,
- wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1995 i 1 września 2002 roku,
- żaden z autorów nie może we wrześniu 2016 mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów,
- praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Zasady konkursu:
- Do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego;
- Praca powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.

Nagroda:
Nagrodą jest udział w finałach europejskich w Brukseli. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne:
- trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro,
- trzy drugie, równorzędne po 5000 euro,
- trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro.
Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).

Termin zgłaszania prac upłynął: 30 listopada 2015 r.
Prace należało przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa, e-mail: konkurs@fundusz.org
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji 

Fundator

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieciemail: fundusz@fundusz.orgwww: http://www.fundusz.orgul. Pasteura 5a02-093 Warszawatel.: (22) 848 24 68, 848 23 98fax: (22) 848 23 98