Kreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: Kultura, MEDIA, część międzysektorowa.

Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł, m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

W programie Kreatywna Europa wyróżniono cztery cele szczegółowe:
– wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
– zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
– wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
– promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Priorytety Komponentu KULTURA:
– promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
– międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
– budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
– rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
– wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Do zakresu realizowanych projektów włączono również działania związane z integracją uchodźców.

Obszary finansowania Komponentu KULTURA
W ramach Komponentu Kultura można ubiegać się o wsparcie na projekty dotyczące współpracy międzynarodowej skupiające organizacje działające w sektorze kultury i kreatywnym w ramach czterech obszarów dofinansowania:

1. Projekty współpracy europejskiej – obejmują dwie kategorie grantów:
– Projekty współpracy na mniejszą skalę. Maksymalny grant: 200 000 euro (do 60% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów);
– Projekty współpracy większą skalę. Maksymalny grant: 2 000 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów).

Projekty powinny realizować przynajmniej jeden z pięciu priorytetów: Mobilność transnarodowa, Rozwój publiczności, Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców, Spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Budowanie potencjału. Ostatni z nich obejmuje trzy osobne formy-priorytety: Cyfryzacja, Nowe modele biznesowe, Szkolenie i kształcenie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

2. Sieci europejskie
Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 250 000 euro rocznie (do 80% kwalifikującego się budżetu). Ostatni nabór wniosków zakończył się w 2016 r.

Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji następujących celów i priorytetów: nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy europejskiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji; umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej; zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej.

3. Platformy europejskie
Projekty 2-letnie. Maksymalne granty: 500 000 euro rocznie (do 80% kwalifikującego się budżetu).
Platformę powinno tworzyć minimum 11 podmiotów z 10 różnych krajów biorących udział w Programie (z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy), wśród nich co najmniej 5 musi mieć siedzibę w państwach członkowskich UE lub państwach EOG.

Platformy powinny się skupiać na następujących działaniach priorytetowych: współtworzenie europejskiego programu opartego na wspólnej wizji artystycznej i kulturalnej, wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym; rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (imprezy, festiwale, tournee); tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości; rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wdrażanie edukacyjnych oraz informacyjnych działań skierowanych zwłaszcza do młodych osób, wzmacnianie europejskich wartości oraz różnorodności kulturalnej, wykorzystanie w sektorze kultury nowych modeli biznesowych oraz dystrybucyjnych.

4. Tłumaczenia literackie, obejmujące dwie kategorie grantów:
– Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 100.000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych. Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące;
– Umowy ramowe o partnerstwie. Maksymalny grant: 100 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych rocznie. Maksymalny czas trwania projektu: 36 miesięcy.

Dofinansowywanie projektów tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników.

Kto może składać wnioski
Organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków), działające w sektorze kultury (sektor kultury i kreatywny – definicję tego sektora można znaleźć tutaj).

Kraje uczestniczące w programie
– państwa członkowskie Unii Europejskiej;
– Islandia, Norwegia;
– Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia
– Mołdawia, Gruzja, Ukraina, Tunezja
– Armenia, Kosowo.

Proces aplikowania
– Lider i partnerzy projektu muszą uzyskać kod PIC (przyznawany po wcześniejszej rejestracji na Portalu Użytkownika).
– Wniosek wypełnia i wysyła się poprzez aplikację online.

Terminy składania wniosków:
– Tłumaczenia literackie: wiosna 2019 r. (tylko kategoria 1)
– Sieci europejskie: 25 listopada 2016 r. (ostatni nabór do 2020 r.)
– Platformy europejskie: 27 kwietnia 2017 r. (ostatni nabór do 2020 r.)
– Projekty współpracy europejskiej: 11 grudnia 2018 r.

Łączny budżet programu Kreatywna Europa wynosi 1,46 mld. euro na okres 2014-2020.
Szczegółowe informacje o Programie i aktualnych naborach znajdują się na stronie www.kreatywna-europa.eu.

Przedstawicielstwem programu Kreatywna Europa w Polsce i jednocześnie instytucją, która konsultuje wnioski i prowadzi szkolenia i spotkania informacyjne jest Creative Europe Desk Poland.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Creative Europe Desk Polandemail: ewa.kornacka@kreatywna-europa.euwww: http://kreatywna-europa.eual. Ujazdowskie 4100-540 Warszawatel.: + 48 22 44 76 18