Kreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: 2019-02-06

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA  i części międzysektorowej.

W programie Kreatywna Europa wyróżniono cztery cele szczegółowe:
– wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
– zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
– wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
– promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Priorytety Komponentu KULTURA:
– promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
– międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
– budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
– rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
– wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Do zakresu realizowanych projektów włączono również działania związane z integracją uchodźców.

Obszary finansowania Komponentu KULTURA
W ramach Komponentu Kultura można ubiegać się o wsparcie na projekty dotyczące współpracy międzynarodowej skupiające organizacje działające w sektorze kultury i kreatywnym w ramach czterech obszarów dofinansowania:

1. Projekty współpracy europejskiej – obejmują dwie kategorie grantów:
– Projekty współpracy na mniejszą skalę. Maksymalny grant: 200 000 euro (do 60% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów);
– Projekty na dużą skalę. Maksymalny grant: 2 000 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu, realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów).

Projekty powinny realizować przynajmniej jeden z następujących priorytetów: mobilność transnarodowa, rozwój publiczności, budowanie potencjału. Ostatni z nich obejmuje trzy osobne formy-priorytety: cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

2. Sieci europejskie
Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 250 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).

Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji następujących celów i priorytetów: nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy europejskiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji; umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej; zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej.

3. Platformy europejskie
Projekty 2-letnie. Maksymalne granty: 500 000 euro (do 80% kwalifikującego się budżetu).

Platformy powinny się skupiać na następujących działaniach priorytetowych: wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym; rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (imprezy, festiwale, tournee); tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości; rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

4. Tłumaczenia literackie, obejmujące dwie kategorie grantów:
– Projekty 2-letnie. Maksymalny grant: 100.000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek. Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące;
– Umowy ramowe o partnerstwie. Maksymalny grant: 100 000 euro (do 50% kwalifikującego się budżetu) - tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie. Maksymalny czas trwania projektu: 48 miesięcy.

Kto może składać wnioski
Organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury (sektor kultury i kreatywny – definicję tego sektora można znaleźć tutaj).

Kraje uczestniczące w programie
– państwa członkowskie Unii Europejskiej;
– kraje EOG: Islandia, Norwegia oraz:
– Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Gruzja i Ukraina (od listopada 2015 r.).
Z udziału w programie wycofała się Turcja, a potencjalnym krajem programu został Izrael.

Proces aplikowania
– Lider i partnerzy projektu muszą uzyskać kod PIC (przyznawany po wcześniejszej rejestracji na Portalu Użytkownika).
– Wniosek wypełnia i wysyła się poprzez aplikację online.

Terminy składania wniosków:
– Tłumaczenia literackie: 1 lutego 2017 r., 7 lutego 2018 r., 6 lutego 2019 r., 5 lutego 2020 r.
– Sieci europejskie: 25 listopada 2016 r.
– Platformy europejskie: 5 października 2016 r.
– Projekty współpracy europejskiej: 5 października 2016 r., 23 listopada 2016 r., 4 października 2017 r., 3 października 2018 r., 2 października 2019 r., 7 października 2020 r.

Łączny budżet programu Kreatywna Europa wynosi 1,46 mld. euro na okres 2014-2020.
Szczegółowe informacje o Programie i aktualnych naborach znajdują się na stronie www.kreatywna-europa.eu.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Biuro Programu Kreatywna Europaemail: info@kreatywna-europa.euwww: http://www.kreatywna-europa.eu/Al. Ujazdowskie 41 (na rogu Wilczej)00-540 Warszawatel.: +48 22 44 76 180