Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma na celu wspieranie wdrażania 1 zasady Small Business Act oraz Agendy z Oslo na rzecz kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w Europie.
Small Business Act zaleca stymulowanie innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży poprzez wprowadzenie przedsiębiorczości jako jednej z kluczowych kompetencji w programach nauczania i zapewnienie, że znaczenie przedsiębiorczości znajduje swój wyraz w kształceniu nauczycieli.

Celem niniejszego zaproszenia jest promowanie wysokiej wartości projektów w dziedzinie edukacji na rzecz przedsiębiorczości na poziomie europejskim. Działania mają być skierowane do nauczycieli i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.

Cele szczegółowe
Projekty mają skupiać się na jednym z następujących obszarów priorytetowych:

- Część 1:
(A) tworzenie transeuropejskich modeli dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, wspierających rozwój ich umiejętności i metod nauczania przedsiębiorczości w ramach różnych przedmiotów, w różnych kontekstach;
(B) opracowywanie, organizowanie i wykonywanie ogólnoeuropejskich szkoleń/ warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego (uniwersytety, kolegia, szkoły biznesu, uniwersytety nauk stosowanych, itp.).

- Część 2: utworzenie europejskiej platformy internetowej dla nauczycieli/ edukatorów, której celem będzie umożliwienie transgranicznej wymiany dobrych praktyk, metod i materiałów dydaktycznych w zakresie nauczania przedsiębiorczości.

- Część 3: rozwój i testowanie europejskiej wspólnej ramy narzędzi i wskaźników do oceny postaw i umiejętności nabytych przez uczniów w procesie edukacji z zakresu przedsiębiorczości.

Wnioski powinny dotyczyć jednego z priorytetowych obszarów spośród  wymienionych powyżej.Wnioskodawcy muszą wyraźnie wskazać w swoim wniosku, która z powyższych części jest przedmiotem aplikacji.
Działania muszą mieć jasną europejską „wartość dodaną”. Powinny one wspierać integrację europejską i współpracę transgraniczną.
Projekty powinny mieć wpływ na problemy, które mogą być lepiej rozwiązane na poziomie europejskim. Powinien także przyczyniać się do tworzenia nowych modeli, które mogłyby być powielane i rozpowszechniane w całej Europie.
Projekty muszą uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłości działań po zakończeniu finansowania z budżetu UE.

Kwalifikowalność
Wnioskodawcami muszą być osoby prawne – publiczne lub prywatne, których działalność mieści się w dziedzinie edukacji z zakresu przedsiębiorczości:
- administracja publiczna wszystkich szczebli – krajowego, regionalnego i lokalnego,
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie, szkoły zawodowe, uczelnie itp.),
- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające w pokrewnych dziedzinach,
- edukacja i szkolenia dostawcy (publiczne i prywatne),
- izby przemysłowo-handlowe i podobne instytucje,
- stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa;

Siedziba wnioskodawców musi znajdować się w jednym z następujących krajów:
- państwa członkowskie UE;
- Liechtenstein, Islandia i Norwegia (kraje EOG);
- kraje kandydujące: Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Turcja;
- Albania, Izrael, Serbia (uczestnicy programu innowacji i konkurencyjności).

Wnioskodawcy muszą działać w międzynarodowym konsorcjum z organizacjami partnerskimi z co najmniej dwóch innych krajów.

Budżet:
Maksymalny budżet przeznaczony na działania wynosi ok. 2 450 000 EUR.
Orientacyjna liczba projektów, które będą wspierane: od 4 do 5, w zależności od wielkości i jakości otrzymanych propozycji.
Dla części 1: nie więcej niż 4 projekty;
dla części 2 i 3: nie więcej niż 2 projekty;
Maksymalna współfinansowania kosztów kwalifikowanych przez UE: do 60% (dla wszystkich części).
Maksymalne dofinansowanie UE na projekt:
dla części 1: do 500 000 EUR;
dla części 2: do 400 000 EUR;
dla części 3: do 250 000 EUR.

Czas trwania projektu

Maksymalny czas trwania działań:
część 1: 36 miesięcy;
część 2: 24 miesiące;
część 3: 18 miesięcy.Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2014 r.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5711&lang=en

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚPemail: http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htmwww: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htmEuropean CommissionDG Enterprise and IndustryCommunication and Information Unit R4BREY 13/092Belgiatel.: 00 800 67 89 10 11