Kultura Dostępna

Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie dla projektów, których celem jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integracja społeczna osób o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej.

 

Działania planowane w ramach projektów powinny obejmować różne formy nieodpłatnego uczestnictwa w ofercie kulturalnej, szczególnie osób, które na co dzień mają w tym zakresie ograniczone możliwości.

 

 

Dofinansowane działania
Organizacja wydarzeń kulturalnych, wyjazdów tematycznych, działania o charakterze popularyzatorskim i integracyjnym, z silnym wymiarem edukacyjnym, umożliwiające, poprzez kontakt z kulturą, zdobywanie doświadczeń i kompetencji.

Na wyższą ocenę mogą liczyć wnioski, które zakładają realizację projektów w ramach współpracy z instytucją partnerską.

 

 

Grupa docelowa
Dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, osoby ze środowisk, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, szczególnie z miejsc oddalonych od ośrodków kultury.

Kto może składać wnioski
Państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

 

Jak aplikować
Aby wypełnić i złożyć wniosek należy posiadać konto w systemie EBOI. Wnioski przesłane do NCK musza być wygenerowane przez system EBOI.

 

 

Prognozowany budżet programu: 5.000.000 zł.

Dofinansowanie
Minimalna kwota dofinansowania: 5000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 50.000 i 150.000 zł, w zależności od zakresu podejmowanych działań

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% budżetu projektu (w uzasadnionych przypadkach 100%).

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.
 
Więcej informacji

 

 

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101