Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Fundator: Stowrzyszenie Odra–Niemen
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program dofinansowuje polskie organizacje pozarządowe, które realizują projekty wzmacniające więzi i kontakty Polonii z Polską.W konkursie jeden podmiot może złożyć maksymalnie 5 wniosków. Całkowita kwota dotacji może wynieść maksymalnie 30.000 zł. Wsparcie merytoryczne
Organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów mogą uzyskać wsparcie Stowarzyszenia (spotkanie informacyjno-konsultacyjne, seminarium metodyczne i tematyczne, help-desk).Kto może ubiegać się o grant
Organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia) zarejestrowane na terenie PolskiGrupa docelowa
Polacy mieszkający poza granicami Polski, z jednego lub więcej krajówBudżet programu: 190.000 zł

Wkład własny musi wynosić minimum 5%, a koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% budżetu projektu.Okres realizacji projektów: do 31 października 2015 r.Termin składania wniosków upłynął: 30 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Wnioski przesyła się na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego), w dopisku podając nazwę grantu.Więcej informacji, regulaminPytania można kierować do: regranting @ odraniemen.org 

Fundator

Stowarzyszenie Odra-Niemenemail: biuro@odraniemen.orgwww: http://www.odraniemen.org/ul. Generała Tadeusza Kościuszki 35 F (wejście przez bramą 37)50-011 Wrocławtel.: 71 355 52 02