Międzynarodowa wymiana młodzieży

Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na realizację wymian młodzieżowych z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz Izraelem.

Projekty muszą mieć charakter dwustronny: wymiana musi odbyć się w Polsce i w kraju partnera. W przypadku wymian realizowanych z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją i Mołdawią w jednym projekcie mogą wziąć udział partnerzy z kilku krajów (pod warunkiem wizyty młodzieży z Polski w co najmniej jednym kraju).

Grupa docelowa
W wymianach może wziąć udział młodzież z Polski i krajów partnerskich ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - wraz z opiekunami (trenerami, koordynatorami).

Kto może składać wnioski
O przyznanie dotacji mogą starać się organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Składane projekty muszą odpowiadać celom programu:
– wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, a także sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych,
– promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym, otwartego na nowoczesność,
– podkreślać 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości;

W programie wyszczególniono również trzy założenia. Projekty, które będą się do nich odnosić, będą traktowane priorytetowo. Są to:
– zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne,
– kontynuacja współpracy po realizacji projektu,
– aktywizacja młodzieży i rozwijanie w nich kompetencji miękkich (np. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości).

Dodatkową wartością projektów będzie zaangażowanie młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia.

Projekty dwustronnych wymian z Izraelem powinny dodatkowo dotyczyć jednego z następujących tematów:
– poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju, na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
– poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
– Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej (np. Irena Sendlerowa, rodzina Ulmów, Jan i Antonina Żabińscy),
– rozwinięcie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
– koszty związane z pobytem grupy zagranicznej w Polsce (np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny),
– koszty podróży grupy polskiej do kraju partnera i z powrotem.

Dotacja MEN nie obejmuje kosztów podróży partnera zagranicznego do Polski i z powrotem oraz kosztów pobytu grupy polskiej za granicą.

Wysokość dotacji
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60 000 zł (koszty administracyjne mogą wynosić maksymalnie 10% dofinansowania). Wkład własny musi wynosić minimum 5% budżetu projektu.

Budżet programu: 685 000 zł (z czego 435 000 zł to kwota przeznaczona na realizację projektów z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią)

Termin realizacji projektów: 15 grudnia 2018 r.

Termin aplikowania: 16 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji

 

Fundator

Ministerstwo Edukacji Narodowejemail: informacja@men.gov.plwww: http://www.men.gov.plMinisterstwo Edukacji NarodowejAl. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawatel.: 22 34-74-100fax: 22 34-74-100