Na rodzinę można liczyć - stypendia

Fundator: IKEA Retail Sp. z o. o.
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niezamożnych rodzin, zaangażowanych społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne i kulturalne.

Celem programu jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – zaangażowanych społecznie, chcących rozwijać swoje pasje, ale często nie mających na to wystarczających środków.

Procedura aplikowania szkół
O przyjęcie do programu mogą starać się szkoły, które dobrze uzasadnią swoją chęć udziału oraz spełniają określone kryteria, m.in. kryterium zaangażowania w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalność na jej rzecz.. Udział w programie jest bezpłatny.

Podstawowe obowiązki szkoły zakwalifikowanej do programu
– Wyznaczenie szkolnego koordynatora programu, z którym będą się kontaktować uczniowie i u którego będą przedkładać wnioski;
– Powołanie komisji i nadzór nad pracami koordynatora komisji;
– Promocja Funduszu, poinformowanie o udziale szkoły w programie wszystkich uczniów i ich opiekunów.

Kryteria zgłoszeń dla uczniów:
– o stypendium mogą ubiegać się uczniowie II i III klasy gimnazjów lub szkół średnich (klas I-IV).
– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł netto;
– średnia ocen uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium: 4,3 dla gimnazjum i 4,0 dla szkoły średniej;
– zaangażowanie społeczne (np. działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, harcerstwo, działalność artystyczna pro bono, redagowanie gazetki szkolnej i in.) oraz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Jak mogą zgłaszać się uczniowie
Uczeń starający się o stypendium w szkole, która jest/ będzie partnerem programu (aktualizacja listy nastąpi 11 września) musi wypełnić wniosek  i niezbędne dokumenty, a następnie dostarczyć je do szkolnego koordynatora programu

Stypendium może być przeznaczone m.in. na:
Wyżywienie, zakwaterowanie w bursie, internacie, stancji, zakup podręczników, akcesoriów szkolnych, odzieży i obuwia potrzebnego do rozwijania zainteresowań sportowych lub artystycznych (do kwoty 500 zł na rok), instrumenty muzyczne, wycieczki szkolne, udział w kołach naukowych i in.

Budżet programu
W latach 2012–15 przyznano stypendia 549 uczniom ze 171 szkół partnerskich, łącznie o kwocie 1 097 679 zł. Budżet programu zależy od kwoty, którą IKEA zbiera w ramach akcji w sieci swoich sklepów: od każdego zakupu – rejestrowanego na karcie IKEA FAMILY – na konto Fundacji Świętego Mikołaja, partnera programu, przekazywane jest 50 gr.)

Dokumenty do pobrania, regulamin

Termin składania wniosków dla szkół: 4 września 2016 r. (zgłoszenia od 25 lipca).
Termin składania wniosków dla uczniów: 30 września 2016 r., do godz. 15 (zgłoszenia od 11 września).

W 2016 r. w ramach programu „Na rodzinę można liczyć” już po raz drugi organizatorzy stworzyli dodatkową możliwość zgłoszenia przez stypendystów pomysłów na działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności. Opis programu znajduje się w naszej bazie grantów.

Fundator

IKEA Retail Sp. z o. o.email: prpl@ikea.comwww: https://ikea.prowly.com/search?tag=grantyPlac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyntel.: +48 797 306 967

Koordynator

Fundacja Świętego Mikołajaemail: mikolaj@mikolaj.org.plwww: http://www.mikolaj.org.pl/<b>siedziba:</b>ul. Przesmyckiego 40 <br>05-500 Piaseczno<b>biuro (adres korespondecyjny):</b>ul. Marszałkowska 87 lok. 500-683 Warszawatel.: (48 22) 825 03 90fax: (48 22) 625 17 14