Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspierający działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, realizowany przez MKiDN w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (działanie 8.1).

Dofinansowanie obejmuje szereg działań związanych z ochroną i modernizacją zabytków oraz poprawą sposobu ich prezentowania, a także wsparcie działalności kulturalnej poprzez edukację artystyczną.

Typy projektów
1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4) Modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Powyższe kategorie działań mogą być realizowane w ramach trzech głównych typów projektów:
- infrastruktura zabytkowa,
- infrastruktura niezabytkowa,
- sprzęt i wyposażenie.

O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: 
- instytucje kultury;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych oraz
- szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budżet programu: 200 mln zł, a w tym:
- infrastruktura zabytkowa: 80 mln zł,
- infrastruktura niezabytkowa: 70 mln zł,
- sprzęt i wyposażenie: 50 mln zł.

Termin składania wniosków: od 1 lutego do 31 marca 2016 r.We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131