Po stronie natury – konkurs grantowy

Fundator: Fundacja Nasza Ziemia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz natury - projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły, instytucje smorządowe i organizacje pozarządowe.

Celem konkursu jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, na rzecz:
- poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
- kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu,
- wspierania lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska,
- propagowania idei Posadź dalej w lokalnej społeczności.

Zadanie konkursowe
Przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, zgodnego z ww. celami konkursu. Zadanie musi być zgodne z jedną z dwóch kategorii konkursowych:
1. Zaproś naturę do siebie - działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji, np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5 000 zł.
2. Małe formy ochrony przyrody - działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje, np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10 000 zł.

Zadanie konkursowe powinno również odnosić się do jednego lub więcej tematów priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi w 2016 r. są:
a.) bioróżnorodność,
b.) deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,
c.) gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),
d.) recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców,
e.) odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Kto może wziąć udział:
Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).

Termin zgłoszeń: 31 maja 2016 r.

Regulamin

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Nasza Ziemiaemail: fundacja@naszaziemia.plwww: http://www.naszaziemia.plul. Hoża 3 m. 500-528 Warszawatel.: (22) 622-81-18; 622-98-68fax: (22) 622-81-18; 622-98-68