Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundator: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów.Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

Cele tematyczne konkursu
A. Wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych do świadczenia usług publicznych i do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie.

B. Zwiększenie roli mediów lokalnych w przekazywaniu niezależnej, wszechstronnej, uwzględniającej równe traktowanie płci oraz przystępnej informacji dotyczącej lokalnej polityki i reform.Dofinansowanie
W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie projektów   wysokości od 150 tys. do 300 tys. zł  realizowanych w okresie ~luty 2016 r. - 30 listopada 2016 r.Dla kogo? O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spełniające jednocześnie cztery poniższe warunki:- działające we współpracy z partnerami z Ukrainy,
- posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2010-2015 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego,
- posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2012-2015,
- publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut (równorzędny dokument) oraz aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.Terminy składania wniosków upłynął:
13 października 2015 r., o godz. 13.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Fundacja Solidarności Międzynarodowejwww: http://solidarityfund.pl/pl/Bagatela 10/1200-585 Warszawatel.: +48 222 90 66 22fax: +48 222 90 66 22 w. 99