Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska

Fundator: Ministerstwo Środowiska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska przyjmuje studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat.

Biuro Finansowe obsługuje Ministerstwo Środowiska w zakresie planowania, księgowości i sprawozdawczości.

Rekrutacja
Nabór trwa cały rok. Od kandydatów wymaga się dobrej znajomości programu Excel w wersji 2010 lub 2013. Osoby starające się o przyjęcie na praktykę/ staż/ wolontariat obowiązują różne zestawy dokumentów, w zależności od wybranej możliwości.

Praktyki
Studenci starający się o przyjęcie na praktykę powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny, zaświadczenie o odbywanych studiach lub skierowanie na zajęcia praktyczne.

Staże
Absolwenci ubiegający się o przyjęcie na staż zobowiązani są do rejestracji we właściwym dla miejsca zameldowania urzędzie pracy, wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny wraz z dyplomem lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Staże organizowane przez Ministerstwo Środowiska są finansowane w ramach środków urzędów pracy: przed złożeniem formularza należy dowiedzieć się we właściwym urzędzie pracy, czy istnieje możliwość sfinansowania stażu. Ministerstwo Środowiska nie organizuje staży w ramach bonów stażowych (ze względu na konkursowy, wynikający z ustawy tryb rekrutacji na stanowiska urzędnicze).

Wolontariat
Studenci i absolwenci starający się o przyjęcie na wolontariat powinni wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny, zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz CV.

Wszyscy kandydaci powinni dokumenty przesłać pocztą lub złożyć osobiście na podany na stronie adres.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Środowiskaemail: info@mos.gov.plwww: http://www.mos.gov.plul.Wawelska 52/5400-922 Warszawatel.: (+48 22) 36-92-900