Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach

Fundator: KE - Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” zmierza do realizacji celów określonych w strategii antynarkotykowej i w planach działań UE w zakresie narkotyków. Program ma przyczynić się do zmniejszenia szkodliwości społacznej i szkód zdrowotnych związanych z narkotykami.

Cele ogólne programu są następujące:
• Poszerzanie bazy wiedzy, wymiany informacji oraz identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie redukcji popytu na narkotyki („Spadek popytu”);
• podnoszenie świadomości w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych powodowanych przez zażywanie narkotyków oraz zachęcanie do otwartego dialogu mającego na celu propagowanie lepszego zrozumienia zjawiska narkomanii („Podnoszenie świadomości”);
• wspieranie zapobiegania zażywania narkotyków oraz działań i metod leczenia podejmowanych w celu zmniejszenia szkodliwych skutków narkotyków, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy naukowej („Profilaktyka”);
• opracowanie projektów mających na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w realizację strategii antynarkotykowej UE oraz planów działania w zakresie narkotyków („Społeczeństwo obywatelskie”);
• opracowanie projektów mających na celu monitorowanie, realizację i ocenę poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu działania w zakresie narkotyków 2009–2012 („Plan działania: narkotyki”).Nacisk

Grupa docelowa
Program skierowany jest do wszystkich grup zagrożonych skutkami narkomanii, takich jak:
- młodzież, kobiety, grupy zwiększonego ryzyka i mieszkańcy obszarów zagrożonych
- pozostałei grupy docelowe to, m.in. nauczyciele, kadra pedagogiczna, rodzice, pracownicy socjalni, władze lokalne i krajowe, kadra medyczna i paramedyczna, kadra prawnicza, władze więzienne i egzekwujące prawo, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, społeczności religijne.Wnioski mogą składać:

  • publiczne lub prywatne organizacje i instytucje nie nastawione na zysk (NGO's, władze regionalne lub lokalne, wydziały uniwersytetów, centra badawcze); 

  • władze publiczne na poziomie krajowym/ centralnym oraz organy i instytucje UE nie mogą składać wniosków, mogą natomiast być powiązane z procesem aplikacji, ale koszty z tego wynikające nie będą współfinansowane;

  • podmioty i organizacje nastawione na zysk nie są uprawnione do aplikowania, będą jednak mogli skorzystać z dotacji jako partnerzy - w zależności od rodzaju projektu.

    W projekcie muszą uczestniczyć organizacje z co najmniej 2 krajów Unii Europejskiej lub EEA/EFTA i muszą trwać 24 miesiące.


Kraje, które mogą brać udział w Programie:
- 27 krajów członkowskich UE
- Islandia, Lichtenstein, Norwegia
- Organizacje mające swoją siedzibę w Republice Chorwacji, a kwalifikujące się do udziału w Programie, mogą składać wnioski i mogą być uwzględnione w propozycji projektu jako partnerzy oraz współodbiorcy grantu. Ostateczne przyznanie dotacji zależy jednak od pomyślnego przystąpienia Chorwacji do UE.Budżet:
Całkowity budżet tej edycji programu wynosi 2.634.000 euro. Dofinansowanie Komisji pokryje maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota jednego grantu wynosi 75.000 euro.Termin składania wniosków upłynął: 11 lipca 2013 r. (granty przeznaczone na współfinansowanie projektów międzynarodowych).O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwaemail: JLS-DRUGS-Programme@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htmDG Justice and Home AffairsEuropean Commissionrue de Genieve 5