Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

Fundator: Narodowy Instytut Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach dwóch kategorii:
„Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
„Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, po jednym z każdej kategorii.

Kto może starać się o datację
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
– organizacje pozarządowe (o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– spółdzielnie socjalne,
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jak aplikować
Wnioski składa się poprzez generator online.

Kwota dofinansowania: maksymalnie 10 000 zł (nie ma kwoty minimalnej).

Budżet programu: 1 800 000 zł.

Termin realizacji działań: do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania wniosków: nabór stały do wyczerpania środków.

Więcej informacji

Fundator

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegoemail: kontakt@niw.gov.plwww: https://www.niw.gov.plal. Jana Pawła II 1200-124 Warszawatel.: +48 22 468 44 00