Program stypendialny Fundacji Nauka i Pasja

Fundator: Fundacja Nauka i Pasja
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie finansowe i merytoryczne utalentowanej młodzieży, która pozostaje w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w realizacji jej zamierzeń edukacyjnych i pasji naukowych w zakresie przedmiotów ścisłych oraz technicznych.Kto może ubiegać się o stypendium:
O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie publicznych i niepublicznych szkół średnich (w tym liceów ogólnokształcących, profilowanych, specjalnych i techników) oraz studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich uczelni państwowych i niepaństwowych, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Kryteria przyznania stypendium:
- Wartość merytoryczna Wniosku. Oceniana głównie poprzez dwa kryteria "chciejstwo" i "kumatość".
- Potwierdzony średni łączny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w miesiącu.
- Przepracowanie połowy wakacji za wynagrodzeniem lub jako wolontariat. Trzeba okazać zaświadczenie z miejsca pracy, stażu, wolontariatu z poświadczonym zarobkiem.Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W IV edycji od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej i w formie wsparcia merytorycznego. O wysokości poszczególnych stypendiów decyduje zarząd Fundacji na podstawie Wniosku i rekomendacji merytorycznej Projektu przedstawionej przez Mentorów.Termin składania wniosku upłynął 30 maja 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie: http://naukaipasja.org/  
 

Fundator

Fundacja Nauka i Pasjaemail: fundacja@naukaipasja.orgwww: https://www.facebook.com/FundacjaNaukaiPasjaAl. Szucha 800-582 Warszawa