Program Wspierania Aktywności Lokalnej RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Fundator: Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich.Cele programu:
-
rozwój infrastruktury społecznej
- stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji 
- wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi.

Kto może ubiegać się o grant:

- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną
- podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Dofinansowywane działania:
- działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca: kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych; wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną; przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
- działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
- inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dofinansowanie:
Maksymalna wysokość grantu - do 7,5 tys. zł. 
W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50% (jednak nie więcej niż do 10 tys. zł). Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć 30 tys. zł

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
- zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
- przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
- tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej,
- wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.)

Termin składania wniosków do VIII edycji (2014) upłynął 18 listopada 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji oraz wzór wniosku na stronie: http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie.

Fundator

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiejemail: efrwp@efrwp.com.plwww: http://www.efrwp.pl/ul. Miedziana 3A00-814 Warszawatel.: 22 639 87 63fax: 22 620 90 93